Spirituális életünk története

Falco rábízza üzenetét a Meditációs Iskolára

Damanhur története 1975-ben kezdődik Torinóban, alapítójának, Falco Tarassaconak, paranormális, ezoterikus és természetgyógyászati témájú első nyilvános előadásaival. Egy évvel később indul az első meditációs kurzus, majd ezekből fejlődik ki az a Meditációs Iskola, mely megveti az alapokat a Damanhuri Szövetség közösségeinek néhány évvel későbbi megszületéséhez.

Falco személyesen vezeti az első tanfolyamokat, és közben képzi a jövőbeni előadókat, akik az elkövetkező években továbbfejlesztik ugyanazt az Iskolát, követve az alapító tanításának hagyományát. Az első évektől kezdve ugyanis Falco mindig más-más damanhurira ruházza át az Iskola vezetését, azzal a megbízással, hogy elsősorban a függetlenségnek és az üzenetátadás felelősségének erősödését tartsák szem előtt. Eközben fenntartja magának az Iskola felügyeleti funkcióját, és megadja ezek után is a lehetőséget a hetenkénti nyilvános találkozókra*, melyek témái képezik a meditációs témák magját is.

A meditációs tanítás erős alapidentitást teremt úgy a spirituális értékekre, mint a viselkedési normákra nézve, így adva éltetőerőt a későbbi damanhuri kísérlethez.

Idővel, az egyetemes ezoterikus hagyomány ismereteinek Falco részéről történt terjesztésével együtt, lassan-lassan az ezotéria* ugyanazon jelentéstartalma is más arculatot kap.

Az ezotéria több, mint „ismeret”; az ezotéria „megtapasztalás”, mely lehet ugyan megosztott, de sohasem jelentéktelen, mivel kulcs az átalakuláshoz mindenki számára, aki spirituális célt akar kitűzni maga elé.

Ma már a világ különféle kultúráiból származó résztvevői vannak az Iskolának, mind a „Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út” bejárásának, mind a Meditációs Tanfolyamnak. Ezek tanítási és tapasztalat-megosztási köre folyamatosan bővül. Az Iskola fő témája a szabad akarat (libero arbitrio), vagyis azon képességünk megfelelő használata, mely alkalmas egyéni döntések meghozatalára, majd vállalni is tudja az ezekkel járó felelősséget.

Hetenkénti nyilvános találkozók

Megbeszélésre, tanulásra, együttmunkálkodásra szolgáló összejövetelek

 A közösségi élet, saját önmeghatározása szerint, különféle nézőpontok kölcsönös egymásra hatása által irányított életforma. Damanhurban minden kisebb közösség, azaz minden nucleo, minden régió, a Meditációs Iskola kutatásokban résztvevő, illetve különböző spirituális utakat járó minden csoportja havi vagy heti rendszerességgel találkozót tart, melyen mindenki megosztja saját tapasztalatait, és másokkal együtt megvizsgálja a közös tervek előrehaladtának menetét.

Minden csütörtök találkozóra hívja egész Damanhurt.

Általában két szakaszra tagolódnak az ilyen találkozók. Az elsőt – melyen gazdasági, szociális és gyakorlatias jellegű témákat tárgyalnak – a Királyi Vezetők (Re Guida) koordinálják, mégpedig olymódon, hogy mind ők, mind a közösségi szervezetek képviselői szembesülhessenek a polgárokkal, információkat cserélhessenek és megvitathassák az egész közösség számára fontos ügyeket.

A találkozó második szakaszában viszont Falco Tarassaco tanításához, valamint a damanhuriak tapasztalataihoz kötődő spirituális és kutatási témakörök kerülnek a középpontba. Ez utóbbi beszélgetéseket – eltávozásáig – Falco vezette, ezt követően pedig tanítványai, illetve a „Teoretikus Csoport” asszisztensei vették át ezt a szerepet.

A csütörtöki találkozók nyitottak az érdeklődő közönség számára is, sőt, az interneten keresztül is nyomon követhetők.

Ezotéria (ezoterikus megismerés)

Az ezotéria és a mítosz – mint kulcsok az élet értelmezéséhez

 Falco tanítása  különféle nyelvezetek közvetítésével fejeződik ki, melyek az élet számos területét érintik. Az ezoterikus nyelvezet is egy ilyen közvetítőeszköz, mégpedig a jelentősebbek közül való, mert erősen meghatározta Damanhur történetének első éveit, és intenzíven jelen van mind a mai napig.

Falco nem elsősorban a hagyományos ezotéria sajátosságainak: a titkosságnak, az okkultságnak tulajdonít értéket, hanem annak a képességnek, hogy ki tudjuk olvasni a mítoszokból azokat a jelentéstartalmakat, melyek pozitív irányba terelhetik életünket.

A damanhuri Meditációs Iskola ezoterikus iskolának” tartja önmagát, mert körültekintő hozzáállást szab meg a tanulási fegyelem betartásának feltételeként. Más szavakkal: az Iskola alapfelfogása az, hogy minden tapasztalatnak közvetlenül átéltnek kell lennie, nem lehet pusztán elbeszélés alapú, mert ezzel azt kockáztatjuk, hogy jelentéktelenné válik.

A Meditációs Iskolában a klasszikus ezoterikus szimbólumok – istenség, Grál, rituálé . . . – harmonikusan elrendeződve állnak azon ösvény mentén, melynek célja, hogy mindenkit egyre felelősségteljesebbé változtasson önmagával és saját személyes hatalmával szemben.

Spirituális látásmód

 • Vallásmentes Spiritualitás
 • Meditációs Iskola
 • Falco Tarassaco
 • Mágia és Teurgia
 • Spirituális Fizika
 • Spirituális Nép

 

Közösségi élet

 • A Négy Test
 • A Damanhuriak
 • Társadalmi szerveződés
 • Nevelés, képzés-Gyerekek
 • Munka és Gazdálkodás

 

Magyar Csoport

 • A csoport
 • Személyes Történetünk
 • Közösségépítő Iskola
 • Damanhuri Meditációs Iskola
 • Utazás Damanhurba
 • Növények Zenéje