A damanhuriak vágya, hogy magukat egy nagy közös lélek részének érezhessék, arra serkentette őket, hogy megteremtsenek egy különféle etnikai és kulturális hátterű emberekből álló, ám közösen vallott értékek köré egységesre fűzött új népet, azaz: a Damanhuri Népet (Popolo Damanhuriano) – vagy rövidebben: a Népet (Popolo). E vággyal szimpatizálók, s a célért tenni is akarók alkotják együtt az úgynevezett Spirituális Népet (Popolo Spirituale), mely tehát szellemi-lelki síkon egyfajta globális kiterjesztése a Damanhuri Nép fogalmának, és így nyitva áll bárki számára, aki osztozni kíván bolygónk spirituális és materiális fejlesztésének szándékában, mégpedig a szolidaritás, a kölcsönös tisztelet és a környezet szeretetének alapértékeit szem előtt tartva. Ma már a világ minden tájáról vannak tagjai a Spirituális Népnek, olyanok is, akik egymáshoz viszonyítva nagyon eltérő filozófiát vagy hitet gyakorolnak. Ami számít, csupán az, hogy meglegyen a szándék a növekedésre, a bolygónkon lakó minden létezőnek, s azok sokféleségének tiszteletben tartására, valamint új kérdések, új válaszok kutatására. Spirituális értelemben tehát a Nép az eszmények egyfajta tárháza, hogy mindenki – saját vallásos, vallásmentes vagy spirituális útján járva – összekapcsolva érezhesse magát másokkal, páratlan nagy egészként.

Élő entitás

Élő entitás

Kollektív entitás – mint értékek és késztetések tárháza

 

A Spirituális Nép olyan folyamatos fejlődésben élő, kollektív entitás, mely napról-napra mindazok jellemeinek, élményeinek és törekvéseinek integrációjából születik, akik úgy döntöttek, részt vesznek benne. Energetikailag összefűzi az idetartozókat, befogadja tapasztalataikat, majd megosztja azokat a tagok között.

A damanhuri filozófia szerint egy ilyesfajta szuper-entitás egyfelől saját intelligenciával rendelkezik, másfelől erőforrásai ahhoz képest sokkal gazdagabbak, mintha azok tagjai erőforrásainak egyszerű számtani összegzéséből származnának. Hasonlíthatjuk a Spirituális Népet egy emberi test belső felépítéséhez, megfeleltetve minden tagot egy-egy sejtnek, melyek csak más sejtekkel való kölcsönhatásuk révén tudnak betölteni e kölcsönhatás nélkül elképzelhetetlen funkciókat.

Néppé válni azt jelenti: kultúránkat, művészetünket, eszményeinket egymással megosztani, az alapelveinknek megfelelő életmodelleket valóra váltani, értékelve mindeközben a különbözőségeket, sőt, bevonva azokat a közös álomba: az Emberiség felébresztésébe. A Spirituális Nép egy nagy szellemi erő-tartályként fogható fel, amelyből bárki, aki a benne való részvételt választja, sok energiát és ösztönzést meríthet.

Napjaink történelmi jelentőségű időszakában, amikor sok nép már eltűnőfélbe került, velük együtt pedig az Emberiség spirituális és kulturális gazdagságának nagy része, Damanhur úgy döntött, megalakítja ezt az új emberi közösséget, és lehetőséget ad számára, hogy kifejezhesse magát filozófiai, művészeti, szociális és kulturális területeken, jelentősen hozzájárulva ezzel az Emberiség további történelméhez.

A Spirituális Néphez való tartozás nyitva áll a szellem kutatói számára az egész világon; továbbá azok számára, akik közel érzik magukhoz Damanhur célkitűzéseit; illetve bárki számára, aki meg kívánja ragadni ezt a kedvező lehetőséget: csatlakozni másokhoz, hogy együtt a fényt képviseljék pontokként az egész planétán.

Részvétel

Részvétel

Miként lehet spirituális módon a Néphez csatlakozni, akár távoli vidékekről is

 

A Spirituális Nép részévé válni nagyon egyszerű folyamat: megkeresésünkkor azonnal lehetővé válik az első kapcsolatfelvétel, s egyben részletesebb információkhoz is hozzá lehet jutni. A következő fontos lépés: ellátogatni hozzánk Damanhurba. Spirituális értelemben a Nép életében való részvétel nem függ attól, hogy valaki damanhuri polgár-e, vagy hogy közösségben él-e, hiszen számos, különféle kontinensen és különféle létformában élő tagja is van már e világközösségnek; fontos viszont annak a helynek a közvetlen megismerése, ahonnan ez a kezdeményezés kiindult, számunkra pedig fontos az érdeklődő személyes megismerése.

A Spirituális Néphez való csatlakozás egy nagyon egyszerű, de ugyanakkor bensőséges belépési ceremónia során teljesedik be, ahol egy karszalag is kerül a kézre, mely tényleges kapcsolatot teremt az egész Néppel.

A Spirituális Nép tagjai energetikailag és gyakorlatilag egyaránt össze vannak fűzve egymással, mégpedig egy információcserét biztosító hálózaton keresztül, mely lehetővé teszi, hogy tudják, mi minden történik az egymás közötti kapcsolatokban. A tagok testvéri módon, kölcsönösen segítik egymást; a Spirituális Nép életének részeseiként pedig pozitív módon, optimizmussal eltelve gondolkodnak, életet adva ezzel – úgy az egyéni, mint a csoportos dimenziók szintjén – planétánk és lakói jövője számára kedvező eseményeknek.

 

A Spirituális Nép tagja:

 

  1. Pozitív módon gondol önmagára és másokra.
  2. Táplálja a Néphez tartozókkal való egységet, mégpedig amennyire csak tőle telik, hogy ezzel erőt adhasson számukra is a bizalom, a tisztelet, az őszinteség, a szolidaritás eszményeit szem előtt tartva.
  3. Hisz a folyamatos belső átalakítás értékében.
  4. Elfogadni, sőt, értékelni tudja a különbözőséget.
  5. Másokhoz és a környezethez fűződő kapcsolatát a spiritualitás, a kutatás és az ökológia értékeire alapozza; vállalja, hogy óvja és kíméli a természeti erőforrásokat, valamint – amennyire csak lehetséges – minden formában elkerüli a szennyezést és a hulladékképzést.
  6. Pártolja, erősíti és terjeszti a fentebbi alapelveket, mégpedig oly’ módon, hogy mások is osztozhassanak azokban, s hogy ekként kialakulhasson ama „fénypontok” hálózata az egész planétán.

 

Spirituális látásmódunk filozófiája

 Felébreszteni a minden emberben bennlakozó Isteni Eredetet

Spirituális látásmódunk története

Falco rábízza üzenetét a Meditációs Iskolára

Spirituális látásmódunk metódusa

A belső átalakítás alapelemei