A damanhuri filozófia szerint a fizika és a kémia törvényei mellett léteznek egy párhuzamosan fennálló tudomány törvényei is, mely tudomány az univerzumot átjáró spirituális energiákat alapul véve szolgál magyarázattal a formák és az élet születésére. Fürkészve és kutatva ezt a széleskörű tudomány-területet, közben követve Falco Tarassaco tanításait, születik a Spirituális Fizika (Fisica Spirituale), másnéven Ezoterikus Fizika (Fisica Esoterica). Egy spirituális úton a rajtunk kívüli szférák kutatása mindig új felfedezésekre vezet minket belső szféráinkban is. Mindezek fényében a Spirituális Fizika nézőpontja szerint lefolytatott valóságfeltárás szerves kiegészítője a Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione) által végzett vizsgálódásoknak, megosztva ezzel a közös cél eléréséhez szükséges feladatokat.

A Damanhuri Egyetem rendszeresen szervez Spirituális Fizika tárgyú szemináriumokat és tanfolyamokat mindazok számára, akik mélyebbre kívánnak hatolni e témakörben.

A Valóság vizsgálata

A Valóság vizsgálata

Megfigyelni a valóságot az egyetemes törvények fényében

 

A Spirituális Fizika (Fisica Spirituale) azokat a mechanizmusokat tanulmányozza – mégpedig mind személyes karakterrel, mind misztikával átitatott „lencséken” keresztül -, melyek az életet, az eseményeket és az univerzumunk létezésében szerepet játszó alapelemek mozgását irányítják. Az eljárás, mellyel az alapvető elvek és törvények vizsgálat alá vettetnek, a bennük résztvevők saját érzékszerveinek és képességeinek latba vetésével zajlik: minden kutató a tanulmányozással együtt kísérletezik is, annak eredményeit felhasználja, szükség esetén korrigálja, új távlatokat nyitva ezzel a minket körülvevő valóság megértése irányában.

A Spirituális Fizika a damanhuri valóság keretein belül egy dialektikus folyamat eredményeként szinte napról-napra születik, dinamikus nyelvezete folyamatosan fejlődik és korszerűsödik. Gyakoriak azok a találkozók, melyeken a damanhuriak egymást kölcsönösen tájékoztatva megvitatják az egyes elgondolásokat, felfedezéseket. Időnként kialakulnak különféle gondolkodási irányt képviselő iskolák is, melyek ugyanazokat az alapelveket más-más nézőpontból elemzik, a vélemények szembesítésekor újabb és újabb ösztönzést adva ezzel egymásnak a továbbgondolásra.

A főbb témakörök között szerepel: a kozmológia, a tér-idő fizikája, illetve az anyag szerkezetének és a világmindenséget fenntartó törvények sajátságainak leírása.

A Spirituális Fizika tudományos eredményeiből születnek az alkalmazott technológiák, hogy általuk befolyással lehessünk a térre, az időre és a szinkronicitásra; hogy intenzívebbé tehessük és kitágíthassuk érzékelő-képességünket; s hogy fenntarthassuk testünk egészségét.

A Spirituális Fizika megfontolás tárgyává teszi az úgynevezett „legfőbb rendszereket” (massimi sistemi), a filozofikus vonatkozásokat, az érzékeny ökoszisztémát, valamint az egyedi létezőket, azok fizikai, energetikai és spirituális összetettségében.

A Formák világa

A Formák világa

Idő és forma által meghatározott univerzumunk

 

A Spirituális Fizika azt vallja, hogy a létezők szféráját az Őseredeti Törvények (Leggi Primeve) hatják át. E törvények egymással való találkozásakor, s az ebből fakadó kölcsönös egymásra hatások számtalan variációinak eredményeként, a létezés különféle szintjei jönnek létre, melyeket „univerzumoknak” nevezünk. Az egyes univerzumokat a „törvények mezejének” (campo di leggi) is hívják.

Az Őseredeti Törvények ezekben az univerzumokban már nem aktívak, ezeket a belőlük eredeztethető másodlagos, úgynevezett Származék-Törvények (Leggi Derivate) uralják. A mi univerzumunkban, melyet a „Formák Világának” (Universo delle Forme) is neveznek, e törvények közül nyolc van jelen, mégpedig egymással harmonikus egyensúlyban. E nyolc törvény a következő:

  • Szinkronicitás (Sincronicitá)
  • Unikális Atom (Atomo Unico)
  • Istenség (Divinitá)
  • Geometriális Esszencia (Essenza Geometrica)
  • Idő-Mátrix (Matrice Temporale)
  • Esemény-Hullás (Caduta Eventi)
  • Káosz (Caos)
  • Komplexitás Nyila (Freccia della Complessitá)

 

E fundamentális erők kölcsönhatásaiból jön létre az Idő (Tempo). A Formák Világát, nevéhez hűen, a benne jelenlevő formák, alakok sokfélesége, változatossága, egymástól való térbeli távolsága és az idővel való kölcsönhatása jellemzi.

Univerzumunk azon részeit, ahol az élet jelen van, összekapcsolja egy, a gondolatok, az információk és az energiák szabad áramlását lehetővé tevő hálózat: a Szinkrón Vonalak* (Linee Sincroniche) rendszere, mely Falco Tarassaco kutatásának tárgyát képezte már Damanhur első éveitől kezdve. A Szinkrón Vonalak hálózatának Földünket érintő része tizennyolc fővonalból és megszámlálhatatlan mellékvonalból áll. Damanhur és Az Emberiség Templomai úgy épültek meg, hogy kapcsolatuk legyen négy vonal e helyen létrejött keresztezési pontjával.

 

Szinkrón Vonalak

Bolygónk és az egész univerzum kommunikációs rendszere

A Szinkrón (vagy másnevükön Szinkronikus) Vonalak (Linee Sincroniche) olyan kommunikációs rendszert alkotnak, amely összekapcsol minden olyan égitestet, ahol jelen van az élet.

Földünkön tizennyolc fővonal fut keresztül, mellékvonalak segítségével kapcsolódva egymáshoz; majd e tizennyolc fővonal, a földrajzi pólusokon újraegyesülve, egy-egy vonalként vetül ki mindkét irányban az univerzumba (azaz: a mi univerzumunkba).

A Szinkrón Vonalakon keresztül áramlik mindaz, aminek nincs fizikai teste: gondolatok, energiák, ingerek, illetve azok a lelki struktúrák, melyek a test halála után a Küszöbnek (Soglia) nevezett időtlen dimenzió felé tartanak, vagy amelyek onnan újra-megtestesülésük felé igyekeznek . . . és így tovább. A Szinkrón Vonalak összessége egy bizonyos értelemben az egész univerzumot, s benne minden egyes bolygót behálózó ideg-rendszernek tekinthető. Kapcsolatba kerülni e vonalakkal azt jelenti: belépni egy gondolati- és információs-áramlat kellős közepébe, mely helyzet nemcsak inspiráló lehet, de az áramlathoz való hozzájárulásra is ad lehetőséget, mégpedig a jelenlét tudatosítása és a gondolatok irányításának képessége által. Annak oka, hogy Damanhur itt, Alto Canavese-ben épült meg, éppen az, hogy e helyen négy vonal egyidejűleg van jelen (ilyen helyzet ezenkívül csak Tibet területén alakult ki), e vonalakkal pedig „Az Emberiség Templomain” keresztül lehet kapcsolatba lépni.

Idő-tartály

Idő-tartály

Az Idő egy természetes, területszerű képződmény, sok-sok leágazással

 

A Spirituális Fizika két fő nézőpontból szemléli az Időt (Tempo): az egyik szerint olyan, mint az események egymásra következése ok-okozat alapján kapcsolódva egymáshoz; míg a másik szerint olyan, mint egy „terület”, ahol minden esemény egyszerre és egyidejűleg van jelen, s ahol már nem érvényes az ok-okozati törvény.

Az első esetben a múlt-jelen-jövő felfogás kap értelmet a szokásos módon, a lineáris logika szerint érzékelve azt. A második esetben létezik egy „örök jelen”, amelyben a lehetséges események határtalan sorozata képes kibontakozni. Mindkét feltételezés fontos fejlődési lehetőségek sorát nyitja meg, melyek komplex teóriák kidolgozásának kedveznek akár az időre, akár a tér-idő szövedék kutatására vonatkozólag.

Az idő, egyébként, nem egyszerűen „valami, ami múlik”, hanem sajátos jellemvonásokkal ellátott alapelem, a súly, sűrűség és hőmérséklet paraméterei szerint. E jellemvonásoknak köszönhetően az idő valóságos „tartálya az eseményeknek”, és így, egyesülve a térrel, lehetővé teszi a történések kibontakozását.

A Spirituális Fizika úgy tekint az időre, mint egy sajátságos, természet-adta külön birodalomra. Az ásványok, növények és állatok önálló birodalmai mellett létezik tehát az időnek is külön birodalma: egy intelligens ökoszisztéma, mely specifikus törvények alapján kölcsönhatásban van a tér birodalmaival. Az idő uralta területen különféle párhuzamos idő-leágazások képződnek, olyan különálló körzetek, ahol az idő lefolyása különböző módokon megy végbe. Megvan a lehetőség megismerni, majd átrendezni az idő-birodalmat, köszönhetően az „idő-magok” technológiájának, melynek „művelése” lehetővé teszi az esemény-áramlatok irányítását, új sorrendiségek felállítását, valamint a múlt jelenre kifejtett hatásainak módosítását. Sőt, mindezeken felül arra is megvan a lehetőség, hogy elméletet lehessen kidolgozni az időben végbemenő utazásokra, mely utóbbi kihívás mindig is lelkesítette a damanhuri kutatókat.

A Lélek szerkezete

A Lélek szerkezete

Komplex lények vagyunk, akik különféle életszinteken léteznek

 

A Spirituális Fizika szerint az emberi lény egyidejűleg különféle szinteken létezik: fizikailag, energetikailag és spirituálisan. A fizikai test mellett ugyanis jelen van egy komplex, finom fiziológia, melyben hatást fejtenek ki az energetikai testek, a vitális aura, a mikrovonalak* (microlinee) rendszere, a (damanhuriak által „adonajba”-nak nevezett) csakrák és még számos más szerv, melyeket fontos tudatosítani.

A mi lelki felépítettségünk is egy komplex valóság: mindannyiunkban több személyiség él együtt, s ezek mindegyike saját adottságai, elképzelései, kívánalmai, viszolygásai és szenvedélyei által fejeződik ki, teljesen úgy, mintha valóban önálló egyedek lennének.

Lelkünk tehát egyfajta belső mikro-közösségnek tekinthető, melynek meg kell találnia a megfelelő összhangot, a megfelelő harmóniát saját részei között, hogy életünket derűsen és kiegyensúlyozottan élhessük meg.

Mindezeken túl az emberi létezők még otthont adnak egy-egy, a spirituális természetből származó isteni szikrának is, melyek egyesítik az univerzum minden teremtményét. Ezek által az ember egy sajátos híd-szerepet tölt be, azaz olyan helyzetbe kerül, hogy közelebb hozhatja a materiális szintet a spirituális szinthez. Bensőleg tudatossá válni saját isteni szikránk jelenlétéről, ez felér egy fejlődési útszakasz beteljesedésével.

A halál pillanatában, miközben a fizikai és energetikai testek feloldódnak, a lélek megőrzi szerkezetét, és belép a Küszöbnek (Soglia) nevezett, időtlen dimenzióba, ahol a különféle személyiségek várják a kedvező alkalmat az újra-megtestesülésre.

A „megvilágosodás” és a „metamorfózis” azok a célkitűzések, melyeket az ember mindig szeme előtt tart, mialatt bejárja felébredése, illetve univerzumbeli szerepének tudatosítása felé vezető útját.

 

 

Mikrovonalak

Hálózat, mely kapcsolódik az univerzális törvények mindegyikéhez

Már a méhen belül elkezd kiépülni, majd születéskor és az élet első éveiben formálódik ki minden kis egyedben egy energetikai hálózat, amely mentén gondolatok, befolyásoló hatások, valamint ösztönerők áramlanak: ezek a Mikrovonalak (Microlinee). Sok gyógyító iskola beszél az emberi test „meridiánjairól” és „érzékeny pontjairól” . . . Falco Tarassaco tanítása szerint viszont egy ennél összetettebb rendszerről van szó, amely magán hordoz minden kapcsolódási lehetőséget az univerzum életét irányító törvényekkel.

A mikrovonalak egyrészt az adott hely függvényében formálódnak ki, ahol az élet első fázisai zajlanak le, másrészt a körülvevő emberi környezet, illetve a gyermek gyakorlati és érzelmi életétől függő módon, egészen addig, míg stabilizálódnak, válva ekként a személyes jellem alapelemeinek egyikévé.

Hasonló e hálózat a Szinkrón Vonalak rendszeréhez, mivel mindkettő mentén gondolatokhoz és ingerekhez kötődő energiák áramlanak.

Spirituális látásmódunk filozófiája

 Felébreszteni a minden emberben bennlakozó Isteni Eredetet

Spirituális látásmódunk története

Falco rábízza üzenetét a Meditációs Iskolára

Spirituális látásmódunk metódusa

A belső átalakítás alapelemei