A damanhuri Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione) egy olyan spirituális kutatási út bejárására sarkall, amely a gondolatok és tapasztalatok megosztására, illetve az önátformálásra alapozódva célul tűzi ki a minden emberben jelenlevő isteni csíra újraébresztését, élve a pozitív gondolatok teremtőerejével. Történetének negyven évében az Iskola ösztönözte és gazdagította a Damanhuri Szövetség (Federazione Damanhur) több mint huszonöt Spirituális Közösségének (Comunitá Spirituali) életét, valamint otthont adott a világ minden tájáról érkező, e témákban jártas kutatóknak.

Az Iskola jellemzői

Az Iskola jellemzői

Meditációs Iskola – hogy találkozhassunk belső tanítómesterünkkel

Damanhurban az elsőrendű spirituális út bejárásának tudományát a Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione) birtokolja, illetve közvetíti. Kísérletezési és kutatási területei – a Meditációs Tanfolyam (Corso di Meditazione), „A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út” (Percorso di Libertá Spirituale) – nyitottak mindenki számára a világon, bárminemű részvételi költség nélkül, mivel a tiszta Megismerés (Conoscenza), amely hozzáférhetővé válik, nem fejezhető ki pénzértékben.

A Meditációs Tanfolyam – mely közvetlen utat mutat Falco Tarassaco tanításának szívébe – egy beavatással kezdődik: ennek célja a spirituális ökoszisztéma (ecosistema spirituale) erőivel való közvetlen kapcsolat aktiválása. Az első találkozókon az élet, a törvények és az univerzumot irányító erők jelentőségének feltárása, a róluk szóló ismeretek elmélyítése folyik. Ezt követően minden résztvevő választ, hogy saját kutatását a Spirituális Utak (Vie Spirituali) melyikén keresztül folytatja majd tovább, ezek ugyanis hat különféle úton-módon teszik lehetővé a spiritualitás arculatainak gyakorlatba történő átültetését, a résztvevők saját adottságai, illetve egyéni jellemvonásai által kínált vonalak mentén.

„A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út” viszont, az egyéni tudat felélesztése felé tartó ösvényen keresztül, a már említett spirituális ökoszisztéma erőivel való kapcsolat tágabb kifejlesztését tűzi ki célul. Falco Tarassaco látásmódja szerint ugyanis: ha egy ilyen ösvény hiteles, mindig életre kel a belső tanítómester, mégpedig akkor, amikor egyszerre nyitottá válunk a másoknak adható és a másoktól kapható segítségre. Az Út bejárása az instruktorok és a résztvevők által közösen megállapított periódusokban, elmélkedő összejöveteleken történik, ezeken nyílik mód az egyéni spiritualitás színezetének feltérképezésére, majd behatárolására.

A Meditációs Iskola arra tanít bennünket, hogy ne ruházzuk át senki másra a saját spirituális fejlődésünkért való felelősséget; a „Meditáció” egy olyan úton-járásként értendő, mely a nap huszonnégy órájára megszabja életvitelünket, az „Iskola” pedig eltarthat egész életünkön keresztül . . . persze, ha mi is óhajtjuk azt.

Ritualitás

Ritualitás

Nyelvezet, mely kaput nyit a spirituális szféra felé

Damanhurban a Rítus (Rito) olyan nyelvezetnek tekinthető, mellyel kommunikálni lehet a spirituális ökoszisztémában, azaz a létezés nem-anyagi dimenziójában lakozó minden intelligens életformával.

Léteznek a természet ritmikus változásaihoz igazodó, úgynevezett Nagy Rítusok (Grandi Riti), mint a Napfordulók és Napéjegyenlőségek* (Solstizi ed Equinozi), az isteni és a természeti erőkkel való egység ünneplési alkalmai, valamint az Elhunytak Emlékünnepe* (Commemorazione dei Defunti), melynek során kapu nyílik a Túlvilág (Oltre) felé, hogy emlékezhessünk mindazokra, akik már átkeltek oda.

Léteznek ezeken kívül mindennapos egyszerű rítusok is, ilyen a fák köszöntése* (saluto agli alberi) bármelyik damanhuri közösség területére való belépéskor, ápolván ezzel a növényvilággal való kapcsolatot; vagy ilyen a minden étkezés előtti rituális étel-tisztítás* (purificazione del cibo), mely arra szolgál, hogy az étel belső rezgésszámát összhangba hozza az azt elfogyasztó belső rezgésszámával, táplálván ezáltal a fizikai testen kívül a minket ugyancsak alkotó finomabb, energetikai testeket is.

A damanhuri Spirituális Utak (Vie Spirituale) mind a hat változatához tartozik egy-egy, azok különféle funkcionális alapelemeihez kapcsolódó, sajátságosan kidolgozott ritualitás. Ezeknek létezik személyre szabott változata is, mely segít a Beavatottaknak (Iniziati) tűzbe hozni az

önmaguk által meghatározott célok eléréséhez szükséges energiákat.

Minden damanhuri lehet saját rítusának celebránsa, mégpedig azon alapidea jegyében, miszerint minden egyes Beavatott (Iniziato) közvetlen kapcsolatban áll a spirituális ökoszisztéma erőivel.

Kísérő ének, tánc, zene és ritmikus dobolás, ezek minden alkalommal szerves részei a damanhjuri rítusoknak, együttesen azon szavakkal, jelekkel, gesztusokkal, melyeket a Szakrális Nyelv* (Lingua Sacra) közvetít, egy olyan ősi nyelvezet, melyet a rítusokon kívül a Szakrális Művészetben (Arte Sacra) is használnak mint kifejezőeszközt.

Mindemiatt tehát a templom nyitva áll minden lehetséges kapcsolatkeresési mód, minden ünnepélyes szertartás számára, származzanak azok bármilyen hagyományból, így gyakran helyet ad messziről érkezett vendégek által bemutatott ceremóniáknak is. A damanhuriak számára pedig ez minden hónapban a telihold megünneplésének (azaz az „Oracolo”-nak) a helye, melyen vendégek és látogatók is jelen lehetnek.

A templom végén kiképzett amfiteátrum-szerű építményben – kedvező időjárású évszakokban – gyűléseket, találkozókat, zenei és színházi rendezvényeket tartanak, melyek pezsdítik a közösségi életet. Mindezeken túl: itt zajlanak a damanhuriak hamvai feletti temetési szertartások is mint búcsúüdvözletek és szerencsekívánatok azon új helyzet megéléséhez, mely felé az ünnepeltek közeledőben vannak.

Napfordulók és Napéjegyenlőségek

Ősi rítusok az évszak-változások megünneplésére

Az egyik évszakból a másikba való átmenethez kötődő rítusokat az emberek, történelmük kezdete óta, az általuk lakott valamennyi kontinensen megtartották. A Napfordulókat (Solstizi) és a Napéjegyenlőségeket (Equinozi) Damanhurban is az év kiemelkedően szakrális pillanatainak tekintjük.

E rituális alkalmakat minden damanhuri együtt ünnepli, egy hatalmas kövek övezte körön belül. A rituális időszak napjai alatt egy tűz lobog e körben, mely a Napot jeleníti meg; de Napfordulók alkalmával lobog mellette egy másik is, mely a Holdat képviseli. Minden ünneplés több momentumra tagolódik: meggyújtás (accensione), csúcspont (culmine), eloltás (spegnimento). A damanhuriak különféle, a beavatási rangidősségnek megfelelő színű tunikákba öltözötten lépnek be a rituális körbe. Füveket ajánlanak fel a tüzeknek, meditálnak, énekelnek, saját maguk által összeállított himnuszokat és imákat recitálnak. A rituális alkalmak több fázisát is zene és szakrális tánc kíséri.

Az utóbbi években, a damanhuriak számának gyarapodása miatt, az aktuális rítust két-három ízben is megrendezik, más és más napokon, hogy mindenkinek lehetősége legyen a részvételre. Ünnepi alkalmak tehát ezek, melyekre vendégeket is szívesen látnak, pusztán a megfelelő időpontot kell egyeztetni Damanhur Vendégfogadó Irodájával (Damanhur Welcome Office).

Elhunytak Emlékünnepe

Találkozási alkalom a mi dimenziónk és a Túlvilág között

A Napfordulókon és Napéjegyenlőségeken túl az év folyamán egy további nagy rítus is megrendezésre kerül, mégpedig ősszel, október vége és november eleje között. Ez az Elhunytak Emlékünnepe (Commemorazione dei Defunti).

A damanhuri felfogás értelmében az „élők” világa és a „halottak” világa pusztán ugyanazon spirituális élet kétféle kifejeződési formája, és vannak alkalmak, amikor kommunikációs rést lehet nyitni e dimenziók között. A rítus a legfontosabb ilyen kapcsolódási alkalom, melynek során gondolatokat lehet küldeni, fogadni, azaz cserélni elhunyt damanhuri polgárokkal, de ugyanígy testüket már elhagyott saját hozzátartozóinkkal is. Az élet ünneplésének pillanata tehát ez is, mégpedig annak minden formájában.

A rítus, hasonlóan a Napfordulókhoz és a Napéjegyenlőségekhez, egy kövek övezte körben zajlik, ugyanúgy egy tűz körül, meditációs fázisok, imák, énekek, tűzbe-ajánlások közbeiktatásával. Ezalatt a damanhuriak a kő-körön belül tartózkodnak rituális ruháikba öltözötten, míg a vendégek közvetlenül körülöttük.

A fák köszöntése

Tiszteletadási gesztus, amikor érintkezésbe lépünk egy adott hellyel

A legtöbb damanhuri területen ki van jelölve egy köszöntésre szolgáló fa, melynek közvetítésével az odaérkező a hely entitásának tudomására hozhatja jelenlétét. Minden terület egy élő környezet, ahol növények, állatok, természeti lelkek és emberek élnek együtt. Nekitámaszkodni egy fa törzsének . . . ez a tágabb környezet damanhuriak által választott üdvözlési formája, melyhez mindig társul annak tudatosítása, hogy az élet számos formában nyilvánul meg körülöttünk.

Ahhoz, hogy e köszöntés megtörténhessen, az adott területen kiválasztanak egy könnyen megközelíthető helyen álló, felnőtt-korú fát, hogy képviselje tágabb környezetét. Általában fát választanak, mert a növények, jellegüknél fogva, alapvető meghatározói minden spirituális ökoszisztéma egyensúlyának. Néhány damanhuri területen viszont fa helyett egy kő tölti be ugyanezt a központi szerepet. Sokszor előfordul, hogy álmok és inspirált üzenetek közlik a lakókkal, melyik természeti elemet válasszák a köszöntés centrumának.

Az étel megtisztítása

Személyes rítus, mely összhangba hoz a táplálékkal

A Meditációs Iskola által kijelölt ösvénynek ugyancsak erős bázisát képezi a személyes energiák irányítása, összhangban a spirituális ökoszisztéma erőivel, hogy a mindennapi tettek hatékonyabbá és tudatosabbá válhassanak.

A damanhuriak által gyakorolt egyszerű, személyes ritualitás egyik példája az „étel-tisztítás” (purificazione del cibo). A táplálkozás jó alkalom az önmagunk és környezetünk iránti tudatos viszonyulás, valamint az asztaltársainkkal való együttétkezés, együttélés gyakorlására. Minden étkezés kezdetekor egy mély lélegzetvétellel és egy tisztításra utaló rövid passzus recitálásával közvetlen összhang teremtődik az étel és az azt elfogyasztó személy között. Ekként az étkezés alkalmassá válik egyaránt fizikai és energetikai táplálékok felvételére.

Természetesen, a megtisztított étel nem válik szükségszerűen jobbá, vagy emészthetőbbé, vagy dietetikus szempontból egészségesebbé. Az viszont mindig alapvető, hogy a táplálék-felvétel tudatosan történjen, s hogy megjelenjen a felelősségérzet, mely utóbbi a damanhuri Meditáció alapértékeinek egyike.

Szakrális Nyelv, Szakrális Tánc

Hangokat, írásjeleket, illetve mozdulatokat mint közvetítőeszközöket használó ősi nyelvezet

A Szakrális Nyelv (Lingua Sacra) egy olyan, Falco Tarassaco által bevezetett nyelvezeti forma, mely hangok, írásjelek, illetve különféle mozdulatok segítségével közvetíti a mondanivalót. Falco tanítása szerint egy archaikus nyelvezetről van szó, mely abba a korszakba nyúlik vissza, amikor az emberiség még uralta a létezés mélyebb értékeit, tudatában volt azok jelentőségének. Egy mitikus felfogás szerint a Szakrális Nyelv megegyezik azzal, amit az emberek beszéltek a bábeli események előtt, azaz, Bábel égi célokra törő tornyának megépítése előtt, mely történet a Biblia Teremtésről szóló könyvében olvasható.

A Szakrális Nyelvben minden fogalom kifejezhető írásjellel, kimondott szóval és a Szakrális Tánc (Danza Sacra) egy mozdulatával. Lehet tehát: írott, rajzolt, kimondott, elénekelt, eltáncolt.

Damanhurban, tanulási célzattal, e nyelv minden előbb leírt formájában erőteljesen használatos, legyen szó akár énekes művekről, akár „Az Emberiség Templomai” egy-egy termének, illetve az egyes közösségek imára és meditációra szánt helyeinek dekoratív elemeiről. Eltáncolt formájával rituális ünneplésekkor és közösségi tánc-alkalmak során lehet találkozni.

A Szakrális Nyelvben előforduló jelek, vagy azokhoz hasonlóak, fellelhetők több ősi ábécében is, ez pedig megerősíti Falco kijelentését, miszerint e nyelvezet gyökerei igen régre nyúlnak vissza.

Mindennapi Spiritualitás

Mindennapi Spiritualitás

Az Utak: különféle érdeklődési körű csoportok az Iskolán belül

*A „Spirituális Utak” (Vie Spirituali) megnevezés azon kisebb csoportokra utal a Meditációs Iskolán (Scuola di Meditazione) belül, amelyekhez tartozva a Beavatottak (Iniziati) saját érdeklődési körüknek, szándékaiknak, adottságaiknak megfelelő fejlődési utakat járhatnak be. E Spirituális Utak, kiegészítve a meditációs képzés általános folyamatát, a személyre-csoportra szabott minőségi erények gyakorlása által teremtik meg az egyéni Megvilágosodás (Illuminazione) alapjait, hisz’ ezen idea elérésének legalább annyi útja-módja létezik, mint amennyien vagyunk.

A Spirituális Utak változatosságán keresztül nyílik lehetőség átültetni a gyakorlatba azt a damanhuri alapelvet, mely szerint az egyének révén megnyilvánuló sokszínűség a spirituális gazdagság forrása az egész kollektíva részére.

Minden damanhuri választ egy Utat, s ha kívánja, e mellé – mint elsődleges mellé – egy másodikat, amelyen vagy amelyeken haladva teheti egyénileg és csoportban alaposabbá ilyen irányú kutatását.

Az Utak nem csupán a spirituális folyamatok alapvető meghatározói, de jelentős szerepük van Damanhur vezetésében is, olyannyira, hogy a Szövetség (Federazione) egyes irányító funkcióinak ellátása magukra az Utakra van ráruházva.

Jelenleg hat különféle Út létezik:

  • Szerzetesek és Ezoterikus Párok Útja (Via del Monacato e delle Coppie Esoteriche): ezt azok választják , akik egyedül vagy párban kívánják saját céltudatos életenergiáikat mederben tartani;
  • Lovagok Útja (Via dei Cavalieri): azok számára, akik biztonsági és terület-védelmi feladatok ellátásában, illetve a templomok felépítésében foglalatoskodnak;
  • Orákulumok Útja (Via dell’Oracolo): a rituális nyelvezet elmélyítésére törekvőknek;
  • Szó és Művészet Útja (Via dell’Arte e Parola): az üzenet-tartalmak átadásán, valamint a művészetek finomításán munkálkodóknak;
  • Egészségápolás Útja (Via della Salute): a különféle gyógymódok alkalmazásában és a jólét megteremtésében fáradozóknak;
  • Művészi Munka Útja (Via dell’Arte e Lavoro): azoknak, akik az egyes tevékenységek és szolgálatok elvégzésében, illetve azok fejlesztésében szorgoskodnak.

Léteznek kisebb utak, ösvények is, úgynevezett ’Irányvonalak” (Indirizzi), azok számára, akik  az iskolai és a családi vonatkozású nevelésben, vagy akik az élelmiszer-önellátásban, illetve a  fenntarthatóság megvalósításában vesznek részt.

*Az ezen az oldalon megjelenő írások eredeti damanhuri szövegekből lettek lefordítva.

Spirituális látásmódunk filozófiája

 Felébreszteni a minden emberben bennlakozó Isteni Eredetet

Spirituális látásmódunk története

Falco rábízza üzenetét a Meditációs Iskolára

Spirituális látásmódunk metódusa

A belső átalakítás alapelemei