Falco Tarassaco, azaz Oberto Airaudi (1950 – 2013) alapítója, majd spirituális vezetője volt Damanhurnak. Az ő tanítása révén született meg az a sajátos, spirituális filozófia, mely a hetvenes évek elejétől kezdődően megteremtette Damanhur létrejöttének és további fejlődésének alapjait. Felvilágosult és pragmatikus látásmódja életet adott egy szolidaritásra, közmegosztásra, kölcsönös szeretetre és környezetünk iránti tiszteletre alapuló termékeny realitásnak, mégpedig olyan fokig, hogy mint „fenntartható társadalmi modell”, elnyerte az ENSZ Emberi Települések Központja 2005-ös Világfórumának elismerő díját*.

Falco rendkívüli képességű személyiség volt, a humorral teli élet mestere, újító szellemű látnok, akinek ihletésére öltöttek formát az Emberiség Templomai (Templi dell’Umanitá) egy, ma már világszerte ismert, a művészetnek és a spiritualitásnak szentelt, földbevájt épületegyüttesben. Ez a határ-tudományokban fáradhatatlan kutató indította útjára a Meditáció, a Spirituális Gyógyítás, az Alkímia, a Ritualitás és a Hipnózis iskoláit. Úgynevezett szelfikus festészete (pittura selfica) többek között Moszkvában, San Francisco-ban és Berlinben is kiállításra került. Harminc könyve jelent meg, több nyelvre is lefordítva, melyek mind filozofikus életszemléletét tükrözik.

Elismerő díj az ENSZ-től

 Elfogadva . . . mint „fenntartható társadalmi modell”

Az ENSZ Emberi Települések Központjának 2005-ös Világfóruma elismerését fejezte ki Damanhurnak, a Közösségek Szövetségének, elfogadva ezzel mint „fenntartható társadalmi modellt”. A díjat Shen-Zen kínai városban Bisonte Quercia, másnevén Antonio Nigro vette át, ki ezidőtájt Vidracco polgármestere volt, e községet már régóta irányító, damanhuriakból álló bizottság élén.

Az említett Világfórum megerősítette:

„Damanhur teljes mértékben kiérdemelte ezt a díjat. A hetvenes évek első éveiben alapított Damanhuri Szövetség ma a művészeti, ökológiai, spirituális és társadalmi kutatások egyik nemzetközileg is ismert központja. Damanhur egyfajta öko-társadalom, húsz kisebb közösségből és öko-faluból alkotott szövetség. Egyik legsajátosabb jellemvonása a környező vidékkel, annak városaival, községeivel ápolt kapcsolata. (. . .)

Damanhur mára egy jól megszervezett gazdasági és kereskedelmi rendszert épített ki, technológiai jártasságra tett szert a megújuló energiák használatában, bio-konform lakóhelyeket hozott és hoz létre, valamint nagy figyelmet szentel a folyamatos képzésre.

Gratulálunk!”

Marc Merson, az ENSZ Emberi Települések Központja Világfórumának nemzetközi programokért felelős igazgatója

Ki volt Falco?

Ki volt Falco?

Alapító és inspiráló, de mindenekelőtt társ az úton

 

Falco Tarassaco a damanhuriak számára olyan útitárs volt, aki tudta, merre vezet az út; ezenfelül látnok, filozófus és olyan mester, aki képes volt feleleveníteni az emberiség nagy tudáskincsét, mely az univerzum változásainak közepette feledésbe merült. Spirituális látásmódjában nagy jelentőséget kapott a tett, a kitűzött célok gyakorlati megvalósítása – azaz: a közösségek létrehozása, a Templomok megépítése és megannyi damanhuri szándék valóra váltása – mint ön- és életismeretünk elmélyítésének lehetséges módja, mindaddig, míg el nem érjük a mindannyiunkban szállást kapott isteni szikra* (scintilla divina) újraébredését, ezzel pedig az univerzum isteni lelkéhez való kapcsolódást. Az általa kitaposott spirituális tanösvény – a Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione) – a másokkal való összeméretésen, az univerzumot benépesítő erőkkel való párbeszéd keresésén, a személyes lelki érzékenység fejlesztésén és az egyéni döntések meghozatala utáni felelősségvállalás kialakításán alapszik. „Anélkül, hogy megfeledkeznél a humorról” – emlékeztette mindig társait; ugyanis ahhoz, hogy fontos dolgokat vigyünk végbe, ugyanúgy fontos, hogy fel tudjuk fedezni azok humoros oldalát is.

Annak számára, aki „csak” úgy ismerte őt mint gyógyítót, művészt, látnokot, Falco egyszerűen egy szokványokon felülemelkedett ember volt, rendkívül kíváncsi, kreatív és alapvetően humánus.

Arra való buzdításai, hogy építsék fel Damanhurt, s hogy éljék meg ezt a spirituális kalandot anélkül, hogy engednének egy dogmáktól megmerevedett vallás létrehozására irányuló kísértésnek, olyan, mindmáig erős bázist teremtettek, amelyen a damanhuriak napról napra folytathatják a közös Álom (Sogno comune) még vele együtt megkezdett kimunkálását.

Üzenete lényegének továbbadása – annak részéről, aki már megismerte ezt a létformát – a legjobb módon úgy történhet, ha folytatódik egy élhetőbb valóság reményének felépítése, mégpedig mosollyal, optimizmussal eltelten, mely lehetővé teszi, hogy a legjobbat hozzuk ki minden helyzetből, még a legnehezebből is, amint erre Falco mindig is emlékeztetett.

Isteni szikra

Univerzumunk minden formáját összekapcsoló esszencia

A mindannyiunk lelkében jelenlevő isteni szikra (scintilla divina) az emberi lények isteni természetének „tanúja”. Minden egyén része az Őseredeti Ember-Istenségnek (Divinitá Primeva Uomo), annak az erőnek, mely a damanhuri mítosz szerint átjárja az egész univerzumot. Ez az Őseredeti Ember-Istenség, behatolva a Formák Világába (Universo delle Forme), annyi részre osztja fel magát, amennyi élő forma létezik az univerzumban.

Mindannyian képviseljük tehát az Istenségnek egy részét, és az emberi lénynek eme isteni természetét jelképezi az isteni szikra, az Istenségnek ez a végtelenül piciny része, mely jelen van minden személyben. Elérni ezen isteni természet teljes tudatosítását . . . ez minden emberi létező fejlődésének távlati célja.

Üzenete

Üzenete

Felhívás a szeretetre, a megismerésre és a másokkal való egységre

 

Falco Tarassaco egy – immár sok-sok nyelvre átültetett – üzenetet fogalmazott meg a világ számára, mely az egymás iránt érzett szeretetre, a szolidaritásra, valamint önmagunk lankadatlan fejlesztésére hív fel. Az ő karizmatikus egyénisége ahhoz az emberéhez volt hasonlítható, aki erősen meg van győződve saját küldetéséről, és így arra is képessé válik, hogy önmagát páratlan energia-befektetéssel és következetességgel e célnak szentelje. Túl hervadatlan mosolyán, eleven és feladatra kész intelligenciáján, kimeríthetetlen ötletgazdagságán, ahhoz szenvedélyesen ragaszkodott, hogy a Damanhuri Álom (Sogno Damanhur) megvalósítása – melyre teljes energiájával fókuszált –  mindig a középpontban maradjon. E feltétlen önátadása gyakorta egyfajta rezonálásra késztette mindazokat, akik kapcsolatba léptek vele, ezzel szinte elkerülhetetlenül „megfertőzve” őket saját életenergiájával és egy új világ megteremtésére irányuló tettvágyával.

Mítoszoknak és érzelmekkel telített jelképeknek is nagy alkotója volt, hogy mélyben rejlő igazságokat tárjon fel velük. Ilyen – például – az az időben távoli pont, ahonnan egy idegen küldetett a Földre, hogy végrehajtsa a „síkok szétválasztását” (divaricazione di piani), és visszaállítsa az egyensúlyt a bolygón; ilyen továbbá az Őseredeti Istenség (Divinitá Primeva), aki tükör módjára darabokra törte önmagát, hogy beléphessen univerzumunk minden jelenlévő formájába; és ugyanilyen a „Négy másodperc” (Quattro secondi) kávéház, ahol a „mindenekelőtti” törvények találkoznak, és életet adnak az univerzumnak . . . ezek tehát epizódok a világ és az élet történetéből, melyekben összefonódik ezoterika, filozófia, hagyomány, illetve a megújulás vágya, mely utóbbi Damanhur létrejöttének is forrása.

Életrajza

Életrajza

Különös képességei egy különös gyereknek, aki szerelmese volt a kísérletezésnek

 

Falco Tarassaco élettörténete azé az emberé, aki erősen hitt saját álmaiban, mígnem másokat is bevont mindebbe, módot adva ezzel számukra is az álmodozásra. Egy olyan ember élettörténete is, aki soha nem vesztegette el idejét: 1950-ben születik a Torino tartománybeli Balangero-ban, Dovilia és Giovanni gyermekeként, s már kiskorától fogva megnyilvánulnak szokatlan képességei: megszünteti társai fájdalomérzetét, amikor azok megsérülnek; látomásokkal és csodába illő jelenségekkel élénkíti játékaikat, bár ez néhány barátját, olykor pedig saját szüleit is megrémíti; folyton-folyvást azzal próbálkozik, hogy behatoljon a természeti és a természetfeletti törvények közötti határmezsgyébe, amint az „Egy alkimista történetei” című könyvében azt elmeséli.

1967-ben publikálja első könyvét, „Tizenhat évem versei” címmel, ezt követi 1968-ban az „Öngyilkosságom krónikája”. 1969-ben kéri és el is nyeri a Fiatalkorúak Bíróságától nagykorúságának elismerését, melyet a szabályok alapján csak két évvel később kellett volna megkapnia. Még ugyanabban az évben meg is házasodik, és ebből az első frigyből születik Valeria és Adriano. Harmadik gyermeke, Laene, 2001-ben követi őket. Amikor biztosítási ügynökséget nyit, ő a legfiatalabb bróker egész Olaszországban. Kutatási szenvedélye azonban hamar arra készteti, hogy elhagyja első munkahelyét, és teljes egészében a sugárzó bioenergiák, illetve a paranormális jelenségek tanulmányozásának adja át magát. Így, amikor huszonöt éves korában néhány barátjával Torino-ban megalapítja a Hórusz Központot (Centro Horus), már közismert mint pranoterapeuta, parapszichológus, médium és mint hipnotizőr; majd körbejárja Olaszországot, mely alatt egyik találkozó egy másikat követ mindazokkal, akik később Damanhur társalapítói lesznek. Ekkor meséli el nekik azt, amit saját küldetésének érez: létrehozni egy kutatásokon és tetteken alapuló spirituális társadalmat, ahol nők és férfiak próbáljanak megteremteni egy újfajta egyensúlyt az isteni és a természeti erők, illetve az emberi létezők között.

A Hórusz Központ megalapításától kezdve Falco élete a továbbiakban párhuzamosan zajlik Damanhur életével: 1977-ben a Közösség megalakításának alapgondolata és a kiszemelt földterületek megvásárlása Alto Canavese-ben, majd 1979 decemberében az első közösség felavatása. 1983-ban útjára indít egy kezdeményezést az „Élet Játéka” (Gioco della Vita) névvel, célul tűzve ki a közösségi tagok belső megújulását, melynek megerősítésére a damanhuriak új nevet vehetnek föl, mégpedig egy-egy állatnak a nevét . . . ily’ módon kapja ő is a Sólyom (Falco) nevet.

Damanhur néhány száznyi tagot számlál már, amikor 1992-ben az Ivreai Köztársasági Ügyészség felfedezi a nagy titkot: az addig rejtve épülő földalatti Templomokat. Négyévnyi intenzív jogi és politikai harc kezdődik ezután, viszont ennek lezárásaként, 1996-ban azok, mint „Az Emberiség Templomai” (Templi dell’Umanitá), megkapják a használhatósági engedélyt. Ettől a pillanattól fogva Damanhur nemzetközi szinten is ismertté válik, köszönhetően éppen e Templomoknak, melyek felkeresése ezentúl céljává válik úgy kutatóknak és művészeknek, mint egyszerű kíváncsiaknak. „Az Emberiség Templomai” Damanhur üzenetét is hordozzák, egy olyan öko-társadalom üzenetét, mely képes összeegyeztetni metafizikai törekvéseket politikai aktivitással, szolidáris elhivatottsággal és alkotó-tevékenységgel . . . nem szokványos oktató-nevelő munkával és élvonalbeli egészségügyi szolgálattal . . . s még igen sok más dologgal. Falco alakja mindvégig a háttérben marad: személyesen elkötelezi magát a Templomok fennmaradásáért, azonban anélkül, hogy bármilyen döntéshozó szerepet vállalna Damanhur közvetlen irányításában, jobbnak látva megmaradni pusztán spirituális vezető-szerepben, és folytatni tovább kutatásait a Selfica”, illetve az emberi képességek kiaknázása területén.

Művészi pályafutása a nyolcvanas években kezdődik, az úgynevezett „Selfica-festészet” (Pittura Selfica) megteremtésével; e technika egy antik eljárással áll kapcsolatban, mely megengedi használni az „intelligens energia” formáit, alkalmassá téve azokat harmonikus kapcsolatra a környezettel és a benne élőkkel. Minden képéhez viszonylag hosszú cím társul, melyekben újra életre kel első éveinek költői vénája. E képek sok városban szerepeltek már kiállításokon mind Olaszországban, mind a nagyvilágban; utóbbiak között van Moszkva, London, Zürich, Berlin, Tokió és San Francisco.

A kilencvenes évek kezdetétől egyre inkább saját kutatásainak szenteli idejét a Spirituális Fizika (Fisica Spirituale) területén, e témában azonban intenzív párbeszédet tart fenn a damanhuriakkal csütörtök esti találkozóik alkalmával, mely párbeszéd 1988-tól megszakítatlanul zajlik, s csak halála előtt néhány nappal ér véget, azaz: 2013 júniusában.

Spirituális látásmódunk filozófiája

 Felébreszteni a minden emberben bennlakozó Isteni Eredetet

Spirituális látásmódunk története

Falco rábízza üzenetét a Meditációs Iskolára

Spirituális látásmódunk metódusa

A belső átalakítás alapelemei