Damanhur egy olyan, gyakorlatra váltott élet-filozófia, melyben a spiritualitás nagy jelentőséget tulajdonít a földi életnek, és igyekszik felismerni a benne rejlő fontos dolgokat annak minden területén.

Nem egyfajta kultusz vagy vallás, mivel nem feltételezi egy kinyilatkoztatott Igazság (Veritá) létét, amelyhez igazodna. Damanhur spirituális üzenete minden embert arra bátorít, hogy az élet alapvető kérdéseire önmagában keresse a válaszokat, mialatt gondolatait kicseréli, illetve szembesíti másokéival. Megélve a közösségi létformát, melynek értékei az együttérzésbe, a közmegosztásba, a kölcsönös szeretetbe és a környezet megbecsülésébe vannak ágyazódva, a damanhuriak önmaguk és a földi élet jobbítására, tökéletesítésére törekednek, miközben – Meditációs Iskolájuk (Scuola di Meditazione) segítségével – feltérképezik a világegyetemben jelenlevő energiákat.

A Népek Temploma

A Népek Temploma

Egy tér, egymástól távoli kultúrák és hagyományok közötti párbeszédre

„Az Emberiség Templomai” (Templi dell’ Umanitá) miatt vált ismertté a világon, emiatt a Harmóniának (Armonia) és Szépségnek (Bellezza) szentelt földalatti épület-együttes miatt, mely a szabad spiritualitás megtestesítője; s most e meglévőhöz társulna egy másik nagyszabású terv: felépíteni „A Népek Templomát” (Tempio dei Popoli) egy hatvan éve megszüntetett mészkőbányában, közel „Az Emberiség Templomai”-hoz, a Szent Erdő Templom (Tempio Bosco Sacro) szomszédságában, Vidracco területén. Az alapgondolatot, miszerint legyen egy tér a „népek” kultúrájának és spirituális hagyományának szentelve*, 2005-ben vetette fel Falco Tarassaco, Damanhur spirituális vezetője. A terv a kimunkálás fázisában van, és előirányozza a kibányászott régi térség komplett környezeti helyreállítását, megépítve helyére: egy termet „A Népek Parlamentje” (Parlamento dei Popoli) számára; egy könyvtárat a világon élő természeti népek kultúrájának, hagyományának és tipikus használati tárgyainak bemutatása, illetve megőrzése céljából; meditációra és művelődésre szolgáló tereket; valamint vendégfogadó és „wellness” zónákat. A damanhuri filozófia nagy fontosságot tulajdonít a bennszülött és sajátos spiritualitású népeknek, úgy tekintve rájuk mint a bolygónkkal való harmonikus kapcsolat őrzőire. „A Népek Parlamentje” pedig olyan intézmény kíván lenni, mely a „magasan fejlett személyiségekből álló közösségek, csoportok”, az úgynevezett szuperindividuumok* (superindividui) közötti találkozókra és eszmecserékre adna lehetőséget, hogy azok ekként bontakoztathassák ki áldásos képességeiket az emberi nem számára. A belső egységek megépítését követően a terv tartalmazza a környezet teljeskörű helyreállítását, melynek köszönhetően visszanyerné harmóniáját az egész dombos-erdős környék. „Az Emberiség Templomai” és „A Népek Temploma” megvalósulása, azon egyének és csoportok hozzájárulásának is köszönhető, akik rokonszenvvel viseltetnek e tervek iránt, és konkrétan hozzá is kívánnak járulni azok megvalósításához: egyrészt adományaikkal, másrészt technikai besegítő munkájukkal, illetve egyes speciális résztervek elkészítésével.

Tér a népek kultúrájának és

spirituális hagyományának szentelve

 Az emberi nem egészének megnyilatkozási helye

Falco Tarassaco több alkalommal beszélt „A Népek Templomának” nagyszabású tervéről:

Ez az épület az emberi nem egészének lesz majd megnyilatkozási helye, éppen úgy, amint az szándékunk volt „Az Emberiség Templomainak” felépítésével. Találkoznak majd ott a különböző népek spirituális vezetői és népükkel ténylegesen is kapcsolatban álló képviselői, hogy az emberhez és érzelmeihez kötődő alkímiai kombinációkat dolgozzanak ki. Ahhoz, hogy elkerülhető legyen e népek eltűnése, minden egyes népcsoportnak sikeresen át kell gondolnia, miként tartható fenn művészeti, történelmi, nyelvi, kulturális és területi kontinuitásuk. Tőlünk földrajzilag távolabbi népeknek fel fogunk ajánlani egymás közötti cserére kézműves-termékeket, illetve növényi magokat saját földjeiken való művelésre, mivel azok itt, nyugaton nem tudnának kisarjadni. Fontos lesz, hogy szülessenek ötletek, illetve kellő inspiráció, s akkor e kis népek még többet tudnak majd tenni, nem utolsósorban meg tudják majd őrizni istenségeiket, spirituális önállóságukat. Ezeket mind-mind együtt kell majd kiokoskodni, sok-sok fantáziával. Lépésről-lépésre lesz egyre érdekesebb: alkalmakat találni szemtől szembeni találkozókra a népek között, mert mindegyikük rendelkezik olyan jellemvonással és érdeklődési irányultsággal, melyek ekként közös értékké válhatnak majd, megkönnyítve így egymás kölcsönös megismerését. Ily’ módon hozunk majd létre egy megannyi különbség egyesítésére képes energetikai mezőt, azonban nem rábeszéléssel, hanem megoldások keresésével. A kulturális identitás megőrzését szolgáló célkitűzések egyike lesz majd e mező létrehozása, mégpedig a Templomban megépíteni kívánt színházi térben, illetve a zenei rendezvények vagy a könyvtár részére kialakítandó terekben. Álmunk tehát egy művészi szépségtől átitatott környezet megteremtése, ahol vendégül láthatjuk a népek és a nemzetközi szervezetek képviselőit, sőt, még azokat az államférfiakat és politikusokat is, akik készek az egymással való találkozásra, hogy ott együtt keressék a megegyezést szolgáló érintkezési pontokat.”

Szuperindividuum

 

A damanhuriak szótárában a „szuperindividuum” (superindividuo) kifejezés olyan személyekből álló csoportra utal, akik képesek egy emberként mozdulni, egymáshoz szorosan kötődnek és a kölcsönös szeretetből merítenek életerőt. Egy ilyen csoportban minden egyén részt vesz a kollektív identitás megvalósításában, ez lelkesíti mindnyájukat; a személyes kapcsolatokat pedig a tisztelet, a szeretet, az elfogadás és az a törekvés erősíti, mely egymás személyiségének kölcsönös javítására irányul. A csoporton belül különösen erős a paratelepátia, vagyis az a lehetőség, hogy egyik a másiknak át tudja adni saját képességeit. Szuperindividuummá válni: ez minden kisebb és nagyobb damanhuri közösségnek távlati célja. Ideális esetben minden csoportnak: a különféle Spirituális Utakat járóknak, az egyes nucleo-kban lakóknak és a vállalkozásokban résztvevőknek is el kellene érniük ezt az állapotot. Szó van tehát a folytonos keresésnek egy olyan példájáról, amely nem csupán elméleti szinten, de vele egyidejűleg (sőt, legfőképpen) gyakorlati szinten is zajlik.

A Szabadtéri Templom

A Szabadtéri Templom

Felszentelt tér spirituális kérdések felvetésére

A Szabadtéri Templom (Tempio Aperto) az elsőként létrejött damanhuri közösség területén, „Damjl”-ban épült fel. Tizennyolc agyagoszlop és két, fiatal kőből készült oszlop áll benne, valamint egymástól elválasztva egy Föld-elemnek és egy Tűz-elemnek szentelt oltár. A legvégén egy amfiteátrummal zárul, ezen ellipszis egy része pedig szabadtéri színházhoz hasonlóan lett kialakítva. Az egész komplexum, mivel tető nélkül épült, így közvetlenül tekint az égre.

A Szabadtéri Templom olyan belső késztetések céljait szolgálja, mely minden ember sajátja: kutatni a „távoli”, isteni gyökerek után. Ez a belső késztetés, melyet a damanhuriak „isteni érzéknek” (senso divino) neveznek, saját kérdéseire azokon a spirituális, filozofikus, vallásos utakon találja meg a választ, melyeket a különböző népek és az emberi szellem kutatói jelöltek ki korszakról korszakra. A Szabadtéri Templom a kérdések feltevésének helye, melyek univerzálisak, így adva rangot a válaszoknak, melyek viszont egyénre szabva érkeznek.

Mindemiatt tehát a templom nyitva áll minden lehetséges kapcsolatkeresési mód, minden ünnepélyes szertartás számára, származzanak azok bármilyen hagyományból, így gyakran helyet ad messziről érkezett vendégek által bemutatott ceremóniáknak is. A damanhuriak számára pedig ez minden hónapban a telihold megünneplésének (azaz az „Oracolo”-nak) a helye, melyen vendégek és látogatók is jelen lehetnek.

A templom végén kiképzett amfiteátrum-szerű építményben – kedvező időjárású évszakokban – gyűléseket, találkozókat, zenei és színházi rendezvényeket tartanak, melyek pezsdítik a közösségi életet. Mindezeken túl: itt zajlanak a damanhuriak hamvai feletti temetési szertartások is mint búcsúüdvözletek és szerencsekívánatok azon új helyzet megéléséhez, mely felé az ünnepeltek közeledőben vannak.

Emberek és Istenek

Emberek és Istenek

Emberek és Istenek: egyszerre különbözőek és hasonlóak

A damanhuri filozófia az emberi létezőket és az isteneket ugyanarra a fejlődési útra helyezi: az istenek, noha más-más jellemvonásokkal, az univerzum ugyanolyan jellegű részéhez tartoznak, mint mi, azaz ugyanahhoz az ökoszisztémához, melyben minden intelligens létező, ember, szellem és istenség, saját fejlődését mások fejlődésével összefüggésben valósítja meg.
A meggyőződés, miszerint az Emberiség (Umanitá) isteni eredetű, befolyásolja az istenségekkel való kapcsolatot, mely a damanhuriak számára nem vallásos jellegű viszonyuláson, hanem tiszteleten és információ-cserén alapul. E perspektívából nézve, amit a szertartások életre hívnak, az pusztán az a nyelvezet, amelyikkel kommunikálni lehet az isteni Erőkkel (Forze divine), és nem egy önmagáért való hódolat-bemutatás vagy hitbuzgalmi tett. A „Meditációs Iskola” (Scuola di Meditazione) általi Beavatás (Iniziazione) fő célja ugyanis egy sajátos szövetség létrehozása, illetve megszilárdítása emberek és istenek között, hogy támogathassák egymást fejlődési útjaikon.
A már említett isteni eredetet minden emberben bizonyos spirituális ösvények bejárása során lehet újólag életre kelteni, viszont ezen ösvények lehetnek egymástól igencsak különbözőek, hisz’ a bejárás kiindulópontjánál egyénekként állunk, a magunk tarka sokféleségével; a sokszínűség pedig mindig is arra a valódi gazdagságra utal, amellyel kezdettől fogva el vagyunk látva. Gyarapodni, fokozatosan fejlődni és jobbá válni, mindez Damanhurban azt jelenti: egyre inkább kitágítani megismerő-látókörünket, egyre inkább fokozni odafigyelő-érzékenységünket az élet minden körülöttünk létező megnyilvánulása iránt.
Damanhur spirituális üzenete bárki számára elérhető, aki el kívánja mélyíteni annak ismeretét: ugyanis Falco Tarassaco – Damanhur alapítója és spirituális vezetője – kezdettől fogva közzétette tanításait egyrészt előadássorozatokon és szemináriumokonmásrészt írásai, különféle publikációi által.

Kérdéskörök

Kérdéskörök

Nyolc lépés a növekedés és az átalakulás felé

A „Kérdéskörök” (Quesiti) dinamikus tézisek, olyan kulcsfontosságú témák gyűjteménye, melyek úgy a meditációk során, mint a mindennapi életben támpontul szolgálhatnak az alcímben megfogalmazott célok felé vezető úton. Az összeállítás Damanhur kollektív felfedezéseinek vívmánya, azonban az egyes téziseket mindenki saját adottságai, jellemvonásai szerint értelmezheti.

 

Az Első Kérdéskör (Primo Quesito) a cselekvés és a választás fontosságára helyezi a hangsúlyt, hogy az életet tiszta szándékkal, a maga teljességében lehessen megélni.

Második Kérdéskör (Secondo Quesito) kitartásra, folytonosságra szólít föl, hogy a meghozott döntések jelentőséget, súlyt kapjanak, aláhúzva ezzel együtt az adott szó megtartásának fontosságát.

Harmadik Kérdéskör (Terzo Quesito) meghív minket gondolkodásunk logikai rendszerének megváltoztatására, hogy önmagunkat, az életet és a létezés magasabb dimenzióit másfajta nézőpontokból is szemlélhessük. Ez első lépése lehet egy civilizáció és egy kultúra kiformálásának.

Negyedik Kérdéskör (Quarto Quesito) bátorítja mind a férfiakat, mind a nőket, hogy fedjék fel személyiségük női jellemvonásait, a készségességet, a nyitottságot, illetve annak mélyreható tudatát, hogy az egységnek egyik elemét képviselik.

Az Ötödik Kérdéskör (Quinto Quesito) ellenben a minden személyiségben ugyancsak jelenlevő férfias energiákra hívja fel a figyelmet, többek között arra a képességre, hogy lehet állandó, ugyanakkor harmonikus belső forrongásban is élni.

Hatodik Kérdéskör (Sesto Quesito) viszont e két fő princípium – a női és a férfi – belső egyesítésére sarkall, aktivizálva ezzel a teremtés sajátos erejét; ám nem pusztán az élet fenntartása céljából, hanem annak a művészetben, a kreativitásban, a nemeslelkűségben és a kedvességben történő megnyilatkozása érdekében is.

Hetedik Kérdéskör (Settimo Quesito) a kutatás két nélkülözhetetlen elemére, az eredményekben való kételkedésre, illetve azok alkalmazhatóságának mindenkori vizsgálatára hívja fel a figyelmet, hogy felhagyhassunk mindenféle dogmával és bizonyossággal, s hogy ekként felfedezhessük azt, ami önmagában igaz, túl a látszaton.

Nyolcadik Kérdéskör (Ottavo Quesito) arra sarkall, hogy figyelmünket mások felé fordítsuk. Beszél továbbá a szeretetről és mások tanításáról mint világunk átformálása irányában járható utakról; beszél a tanulásról mint spirituális szükségszerűségről; illetve beszél a választott célkitűzéseink iránti hűségről, hogy valóra válhasson isteni eredetünk újraébredése, s hogy így a világ szolgálatára lehessünk.

A Nép - mint szuperindividuum

A Nép - mint szuperindividuum

A közkinccsé tett képességek harmonikus tárháza

 

A damanhuriak egyfajta felettébb progresszív közösségként határozzák meg, és a „Nép” (Popolo) névvel illetik önmagukat. E közösség különféle etnikai hátterű és kultúrájú emberekből áll, akiket a negyvenévnyi együttélés, valamint a közös célkitűzés tart össze. Ez az erős kollektív identitás tette lehetővé, hogy kialakuljon egy összetett, részleteiben kidolgozott társadalmi modell, amely a szolidaritáson, a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul; s tette lehetővé, hogy ezzel Damanhur a földkerekség jelenleg leghosszabb történelmet magukénak valló közösségeinek egyikévé váljon.

A damanhuri spiritualitás gyökerénél annak tudatosítása áll, hogy az egyéni megvilágosodás csak a másokhoz fűződő kapcsolati erők bevonásával érhető el. Az e cél felé való közeledés mélyrehatóan átalakítja egyéniségünket, más szóval, individuumunkat: felismerni önmagunkat másokban, ráhangolódni a közös lélegzés ritmusára, megtanulni az együttgondolkodást anélkül, hogy elveszítenénk saját egyéniségünket, sőt, egyre inkább értékelve azt . . . e lépések megtételével valósulhat meg, amit Damanhurban szuperindividuumnak (superindividuo) hívnak.

E kifejezéssel arra a kollektív képességre utalnak, mely a szeretet és a kölcsönös tisztelet révén sokakat egybeforraszthat, hogy ekként magasabb szintet lehessen elérni, mint egyéni jellemvonások egyszerű összegzésével; hogy valóra válhassanak más módon megvalósíthatatlannak tűnő álmok; s hogy felébredhessen az a bizonyos isteni, teremtésre képes belső kis csíra.

Ennek a tökéletesedés felé vezető ösvénynek a feltérképezése teljes lendülettel zajlik Damanhurban, jelenleg ez képviseli a legfontosabb kollektív spirituális célt. Minden damanhuri törekszik, hogy képességei legjavát vesse latba ebben a folyamatban, azzal a meggyőződéssel, hogy egy ilyen összefogás létrejöhet akár emberek százai között is, s így megvalósulhat a többszáz damanhuri között is.

Bárki, aki osztozni kíván e kutatómunka szellemiségében, csatlakozhat Damanhur szellemi-lelki világközösségéhez, azaz a Spirituális Néphez (Popolo Spirituale), amely minden tekintetben kiterjesztése a damanhuri progresszív közösség, azaz a Nép (Popolo) eszméjének, képviselve ekként az egyetemes emberi és szellemi értékek köré szerveződő, a világ minden népére kiterjedő egységesítő törekvéseket. Ennek jegyében a Spirituális Népnek még olyan – a világ minden táján élő – emberek is tagjai, akik a megvalósítás részleteiben a damanhuritól jelentősen különböző filozófiát, illetve hitet gyakorolnak.

Filozófia

 Felébreszteni a minden emberben bennlakozó Isteni Eredetet

Történet

Falco rábízza üzenetét a Meditációs Iskolára

Módszer

A belső átalakítás alapelemei

Magyar Csoport

  • A csoport
  • Személyes Történetünk
  • Közösségépítő Iskola
  • Damanhuri Meditációs Iskola
  • Utazás Damanhurba
  • Növények Zenéje