Damanhurban már a kezdeteknél döntés született, hogy kialakítanak egy világosan körvonalazható társadalmi szerveződést; hogy megfogalmaznak olyan filozófiai alapelveket, melyek inspirálják a közösségi életet; s hogy teszik mindezeket egy Alkotmányra alapozva. E döntést az a meggyőződés motiválta, hogy sok különböző ember mindennapi együttélésének sikere – még akkor is, ha ugyanazok az eszmények lelkesítik őket – csak tiszta és könnyen elsajátítható értékekre és szokásokra alapozva valósulhat meg. A damanhuri élet megannyi aspektusának gondjait viselő szervezeteket maguk a polgárok választják, és minden kijelölt társadalmi megbízatás alá van vetve ugyanazon választók értékelési és felülvizsgálati jogának.

Az élet minősége

Az élet minősége

Minden polgár számára megfelelő jóléti állapot keresése

Negyvenévnyi története során Damanhurban az élet minősége kezdettől fogva exponenciálisan növekedett: manapság már több száz hektárnyi területtel lehet számolni, rajta sok-sok környezetbarát építésű házzal; kialakultak a polgárok és vendégek elszállásolását-ellátását szolgáló struktúrák, a produktív alkotó-terek; kiformálódott a biogazdálkodás, a megújuló energiák használata minden közösségben; megalakult egy családias iskola a 14 év alattiak számára, egy integrált gyógyászati központ . . . és itt folytatódhatna a sor még olyan vívmányokkal, melyek változatosságban és minőségben több szempontból is gazdagítják az itteni életet.

A damanhuriak szorgalma, szolidaritása és terheik-javaik kölcsönös megosztása olyan értékek, melyek lehetővé tették a közös kincsek gyarapodását, így azok mindenki számára hasznossá és használhatóvá váltak. Damanhurban a nehezebb helyzetben lévők támogatása kötelező, hasonló módon az idősekhez, gyerekekhez, várandós anyákhoz. Minden polgár számára, függetlenül az általa kifejtett aktivitás milyenségétől és a neki juttatott állami támogatás mértékétől, emelt szintű segélyszolgáltatás garantált. A gyerekek tanulmányait és utazásait a velük lakó egész közösség támogatja, mert nevelésük mindenki számára érzékeny téma és közösen szétosztott feladat.

A belső egészség-megőrzési rendszer is finoman kidolgozott, mindenki számára lehetővé teszi, hogy megfelelő gyógymódot válasszon: a damanhuri hagyományos orvoslás – pranoterápia, szelíd-gyógyítás, természetgyógyászat –  mellett létezik általános orvosi rendelés is több, különböző szakirányú, nagyobbrészt damanhuri polgárságú orvos részvételével, akik így sokféle szakorvosi szolgáltatásról tudnak gondoskodni, ellátván ekként mind a damanhuriakat, mind a környező vidéken lakókat.

A fentebbiek bizonyítják, hogy egy jól szervezett közösség a szociális stabilitás egyik alapeleme, mert jelentősen hozzá tud járulni az általa is lakott tágabb környezet jólétéhez, ezzel együtt pedig úgy a bentlakók, mint a közösség szolgáltatásait igénybevevő kívüllakók életminőségének emeléséhez.

Választott szervek

Választott szervek

Számos választott megbízatás – az irányítási feladatok megosztása érdekében

A damanhuriak minden jel szerint azok az európai polgárok, akik a leggyakrabban vesznek részt szavazásokon! Az országos és a kontinentális érdekeltségűekhez ugyanis még hozzáadódnak a damanhuri belső választások is.

Hathavonta zajlik a Szociális Test (Corpo Sociale) legmagasabb tisztségét betöltő Királyi Vezetők* (Re Guida) megválasztása, kiknek feladata a különféle tevékenységek és a fejlődés menetének összehangolása a Közösségek Szövetségének (Federazione delle Comunitá) egészére kiterjedően; a második legfontosabb tisztségre, az Igazságügyi Bizottság* tagjainak megválasztására pedig évente kerül sor, mely bizottság felügyeli az Alkotmány alapelveinek tiszteletben tartását, elrendezi a polgárok közötti vitás kérdéseket és folyamatosan ellenőrzi a különféle szervezetek ténykedéseit.

Ugyancsak évente egyszer választ magának minden kisebb közösség nucleo-vezetőt* (caponucleo), illetve régenst* (reggente), aki ebben az időszakban magán viseli a közösség ügyes-bajos dolgait: az emberi kapcsolatok rendezését, a közös tervek valóra váltását és a különféle szervezések lebonyolítását. Végül, tekintettel Damanhur kiterjedtségére, minden külön területi egység, ahol több közösség van egymáshoz közel, azaz, minden külön régió egy helyi szintű, úgynevezett „kapitány”* (capitano) felügyelete alá kerül, akit az adott közösségekhez tartozók választanak meg e tisztség egyéves betöltésére.

A Meditációs Iskola, az Élet-játék Test és az Önfejlesztő Test felelős vezetőit a Bölcsek (Saggi) jelölik ki, e szellemi tekintélyek, akiket még Falco Tarassaco, Damanhur alapítója és spirituális vezetője nevezett meg 2013-ban bekövetkezett halála előtt. A Bölcsek hivatása, hogy betöltsék azt a feladatkört, melyet Falco viselt életében: őrködni a Közösségek Szövetségének általános fejlődési iránya felett, illetve ébren tartani az Álmot, az erre való folytonos ösztönzéssel.

Tisztségek és intézmények

Gondosan megszervezett hivatali és felelősségi rendszer

Már az első közösség megalapításakor úgy döntöttek a damanhuriak, legyen egy jól megszervezett közösségi szerkezetük: demokratikusan választott felelősökkel, egyértelműen szétosztott s körülhatárolt feladatkörökkel és tisztségekkel, melyek kötelesek számot adni saját tevékenységeikről a polgároknak.

Nucleo-vezető illetve régens

Minden nucleo és minden nucleo-közösség (a kettő közötti különbség függ az adott csoport tagjainak összetartó-erejétől, illetve azoktól a tevékenységektől, melyeket az Damanhur irányában kifejt) választ magának évente – nucleo esetében – egy saját vezetőt (caponucleo), illetve – nucleo-közösség esetében – egy saját régenst (reggente). Ez a tisztségviselő összehangolja csoportjának-közösségének tevékenységeit: a ház ügyeinek intézésétől a közös gazdasági ügyekig, saját csoportjának ügyeitől a más damanhuri csoportokkal való együttműködésig. A nucleo-vezetőt, illetve a régenst nem a közösség „főnökének”, hanem egy meghatározott feladatkör ellátására választják meg: eszerint minden együttlakó számára meg kell teremtenie a feltételeket, hogy aktivitásukat kifejthessék, hogy ténykedésükkel hozzájárulhassanak a közös javak gyarapításához; de ugyanígy meg kell birkóznia az időről-időre fel-felbukkanó problémák megoldásával is. Az a tulajdonság, mely képes osztozni másokkal a megbízatások teljesítésében, mely képes mindenkit bevonni a vezetésbe, inkább válik javára a nucleo-vezetőnek, illetve a régensnek, mintha mindent egyedül végezne el, mégha hatékonyan is, de túlságosan individualista hozzáállással. Mandátuma végeztével a régens egy felülvizsgálatnak vettetik alá, melynek neve: „Processzus” (Processo), ahol is minden társa a közösségben kifejti meg-, vagy meg-nem-elégedettségét addigi tevékenységével, mégpedig jelzésértékű „fehér” vagy „fekete” fadarabocskák segítségével.

Kapitány

A hasonló célokért lelkesedő, vagy területileg egymáshoz közeli nucleo-k és kisebb közösségek úgynevezett „régiókban” egyesülnek. Minden régió (regione) szimbolikusan úgy tekint önmagára, mintha egy elképzelt űrhajó lenne, amely új térségek felfedezése felé száguld az űrben, természetesen egy „kapitány” irányítása alatt. A kapitány (capitano) regionális környezetében hasonló feladatokkal van felruházva, mint a régensek közösségi környezetükben; ugyanolyan időszakonként kerül sor megválasztására, és megbízatásának végén ugyanolyan „Processzus” vár rá is . . . a „fehér” vagy „fekete” fadarabocskákkal. A kapitányok, a régensek és a nucleo-vezetők aktívan együttműködnek, és kölcsönösen támogatják is egymást tisztségeik betöltésében.

Királyi vezetők

A Szövetségen belül ők alkotják a legmagasabban álló koordinációs szervet. Két polgárról van szó, akik félévente megújuló megbízatással Damanhur központi kormányzásának feladatkörét látják el. Hozzájuk futnak be a különféle kérelmek, beadványok az egyes polgároktól, nucleo-któl, közösségektől, régióktól; ők szabnak irányt Damanhur általános politikájának, mindenkor az Alkotmány előírásait alapul véve. Kétévente e Királyi Vezetők megfogalmaznak egy dokumentumot, „Levél a szándékokról” néven, mely tervszerűen összeállított útmutatásokat tartalmaz a következő időszakra, irányt szabva ezzel minden damanhuri jövőbeli ténykedésének, beleértve magukat a Királyi Vezetőket is, függetlenül attól, hogy később más személyeket választanak meg erre a tisztségre. A Királyi Vezetőket a Meditációs Iskolához tartozók közül emelik ki, mivel megbízatásuk, habár sok társadalmi és politikai érték becsben tartására szól, mégis spirituális természetű. Kivételes esetekben a Meditációs Iskola bejelentheti, hogy egy meghatározott időszakra a két Királyi Vezető helyett legyen három.

Igazságügyi Bizottság

Az Igazságügyi Bizottság (Collegio di Giustizia) ellenőrzi, hogy az egyes választott szervek kezdeményezései mindig összhangban legyenek az Alkotmány alapelveivel. Ezenfelül betölti a döntőbíróság szerepét is, amennyiben olyan vitás kérdések merülnek fel, melyeket a polgároknak egyedül nem sikerül megoldaniuk. Letéteményese továbbá az egyéni törvényeknek (az úgynevezett „ad personam” irányelveknek), melyeket minden polgár önmaga számára állít össze mint saját spirituális fejlődésének vezérfonalait. A Bizottság három főből áll, akiket évente választanak meg e tisztségre.

Alkotmány

Alkotmány

„Alapelvek okmánya” – időről időre megújítva

Damanhur Alkotmánya már létrejöttekor magán hordozta azt a célt, hogy azt mielőbb módosítani kelljen, mégpedig egy jól körvonalazott filozofikus elképzelés szerint, azaz: megteremteni egy olyan valóságot, mely a folytonosan növekvő egyéni tudatosság pilléreire támaszkodik, s így egyre kevesebb szükségét érzi törvényeknek és rendszabályoknak.

A változtatások hosszú története 1981-re, a még több, mint 130 cikkelyből álló első szerkesztés megszületésére nyúlik vissza, s tart a ma érvényben levő változatig, pusztán 15 cikkellyel, melyekben a Közösségek Szövetségének életét megalapozó fundamentális vezérelvek vannak egybegyűjtve.

Ezek között a legfontosabbak: a másokról való pozitív gondolkodás, ösztönzés a folyamatos belső átalakításra, tisztelet és szolidaritás a polgárok között, újabb és újabb lehetőség megadása másoknak a megújulásra, a környezet és az élet minden formájának becsben tartása.

Az Alkotmány kiemelten tiltja a dohányzást, a mámorító szerek használatát és az eltúlzás bármilyen formáját, mely káros hatással lehet önmagunkra és másokra. A damanhuriak úgy támaszkodnak e rendszabályokra, mint választott életútjukra, ezenfelül minden vendégüket, aki átutazik Damanhur egyes közösségeinek területén, felkérik, hogy itt-tartózkodásának ideje alatt ő is alkalmazkodjon e normákhoz.

(Az Alkotmány szövege e honlap egyik almenüjében olvasható.)

Közösségi életünk filozófiája

Önmagunk megváltoztatásához mások segítségére van szükség

Közösségi életünk története

1975-ben megnyílik a Horus-Központ, mellyel kezdetét veszi a közös történelem

Közösségi életünk metódusa

Átlátható struktúra felelősségteljes státuszokkal