Damanhur spirituális és szociális tapasztalati-élete négy fundamentális tartópillérre, az úgynevezett „Testekre” (Corpi) támaszkodik. E négy pillér: a Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione), a Szociális Test (Corpo Sociale), az Élet-játék Test (Gioco della Vita) és az Önfejlesztő Test (Tecnarcato).

Ezek együttesen teszik teljessé azt a dinamikus életutat, mely alapvető szerepet játszik mind a Szövetség kollektív, mind a polgárok egyéni fejlődésében.

Bár különböző illetékességi köreik egymást kiegészítik, Damanhur történetének időrendjében mégis először a Meditációs Iskola született meg, mely ma is felöleli a spirituális kutatás minden egyes részterületét; ezt követte a Szociális Test, mely mindenre kiterjedően felügyeli az egész közösségi életet; majd az Élet-játék Test, mely kezdeményezi és ösztönzi az értékteremtő változtatásokat; végül pedig az Önfejlesztő Test, mely mindenkit bátorít: bejárni a belső átalakítás útját.

Meditációs Iskola

Meditációs Iskola

Életfilozófia a mindennapokra

Damanhur négy fundamentális tartópillérének – melyeket „Testeknek” is neveznek – egyike a Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione). E név azonban nem egy helyre utal, ahol meditációs technikákat tanítanak, hanem egy olyan életfilozófiára, mely a tudatosság felébresztését, a cselekedetet és a pozitív gondolatot helyezi középpontba, mint a mindennapi élet megváltoztatására képes alapelemeket. A Meditációs Iskolában mód nyílik a spiritualitáshoz és az ezoterikus megismeréshez kötődő értékek kibontakoztatására. Cél: a minden emberi lényben szunnyadó isteni szikra (scintilla divina) újraébresztése.

A spiritualitás – damanhuri értelmezésben – azt jelenti: „fontosságot tulajdonítani a dolgoknak”, felismerni minden eseményben és minden teremtményben az univerzum visszatükröződését. Semmi nem jön létre és nem történik véletlenül, a dolgok részét képezik egy tágabb értelemben vett egyensúlynak, így értékelésük minden esetben jó alkalmat nyújthat tudatosságunk felébresztésére.

A mélyben rejlő spirituális értékek felkutatásának, és az ezek fontosságáról való tanúságtételnek maga a mindennapi élet a terepe. Nem véletlenül mondjuk azt Damanhurban, hogy „Meditáció a napnak mind a 24 órája”: bele vagyunk ugyanis merítkezve a spirituális tapasztalásba, de nem pusztán rituális ünneplések alkalmával – mint amilyenek, például, a Napfordulók és Napéjegyenlőségek -, hanem akkor is, miközben munkára, illetve mások vagy környezetünk szolgálatára szenteljük időnket.

A Spirituális Utak (Vie Spirituali) olyan ösvényei a Meditációnak, amelyek a kutatások eredményeit alkalmazzák némely speciális területen, legyen az a művészet, a ritualitás, az egészségmegőrzés, a képzés-nevelés, a munka . . . és így tovább. Minden egyes damanhuri azt az Utat választja, amelyiket közelebb érzi saját természetéhez, mégpedig azon alapidea jegyében, mely szerint személyes lehetőségeinek kibontakoztatása fontos részét képezi saját spirituális ösvényén való előrehaladásának.

A Szociális Test

A Szociális Test

Damanhur politikai és társadalmi szerkezete

A Szociális Test (Corpo Sociale) a polgárság és az egész közösség ügyeivel foglalkozik. A társadalmi szerkezet és a politikai rendszer sokszor változott meg az idők folyamán – az első közösség születésétől kezdve a jelenlegi Szövetségig. A döntéshozatali modell fokozatosan fejlődött ki, s ezzel létrejött egy minden polgár tényleges közreműködésére alapozott, több választószervből álló rendszer. A mértékadó változtatások jóváhagyása mindig az Alkotmánnyal összhangban ment és megy végbe, mely alapokmány több alkalommal volt már naprakésszé frissítve, egészen a jelenleg is érvényben lévő 2007-es változatáig.

Damanhur különböző lehetőségeket ajánl fel a polgárságához való csatlakozáshoz, melyek közül minden érdekelt saját szükségletei és kívánalmai alapján választ: van, aki teljes idejét közösségben tölti, és van, aki úgy áll kapcsolatban a Szövetség célkitűzéseivel, hogy mindeközben külföldön él. A közösségi formát választók „nucleo”-knak nevezett nagy házakban laknak, melyek körülbelül húsz-húsz, különböző életkorú polgárnak adnak otthont. Élnek tehát ugyanabban a közösségben házaspárok, gyermekes házaspárok, egyedülállók, fiatalok és idősek egyaránt. Minden lakónak jut saját, személyes tér, míg a közös helyiségek – konyha, társasági termek . . . – használatában másokkal osztozik.

A damanhuriaknak módjukban áll azt is megválasztani: hol és kivel szeretnének együttélni, ugyancsak saját, személyes jellemvonásaik és igényeik szerint. Az együttélést a terhek-javak megosztásának és az öröm megnyilvánulásának sok-sok pillanata jellemzi: a humor és az előrehaladás képessége mind a kapcsolatok mélyítése, mind az együttjátszás irányában . . . ezek fundamentális alkotóelemei a közösségi életnek!

A gyerekek együttlaknak szüleikkel, viszont minden polgár felelősnek érzi magát jólétükért, részt vállal ellátásukban s a róluk való gondoskodásban. Létezik olyan közösség is – itteni nevén: Serdülők-Fiatalok Közössége (Comunitá dei Ragazzi) -, ahol azok a 15. és 23. életévük között járó fiúk és lányok laknak, akik úgy döntöttek, együtt szeretnének élni, külön szüleiktől. Ez a jellemformáló megtapasztalás nagyfokú érettséget és felelősségérzetet kíván, ugyanakkor napról-napra kitűnő eredményekkel szolgál!

A család-közösségekben élő idősek számára kialakított terek jól szolgálják a különféle szükségleteket. Az idősekre való odafigyelés fontos minősítő pontja a damanhuri szociális rendszernek, mely túl azon, hogy biztosítja az optimális feltételeket, meg is kívánja becsülni azok tapasztalatát és bölcsességét, akik hosszú életet éltek, s így sok értéket tudnak áthagyományozni.

Az Élet-játék Test

Az Élet-játék Test

Változtatás, kreativitás és humor . . . hogy örömben éljük napjainkat!

Az Élet-játék Test (Gioco della Vita) igyekszik felszínre hozni a megújító változtatás, a kreativitás és a humor értékeit, melyek szoros kísérői mind a személyes, mind a kollektív életnek Damanhurban.

Az Élet-játék Test 1983-ban született, hogy előmozdítója legyen egy egész Damanhurra kiterjedő nagy-nagy átalakulásnak: azokban az időkben ugyanis a polgárok figyelme elsősorban területeik és anyagi javaik közös igazgatására irányult. Azért, hogy ne váljon az egész társadalmi struktúra statikussá, hogy ne merevedjen lehatárolt szabályok köré, az Élet-játék Test lefektette az alapokat az együttélés megjobbítására. Csak a rugalmasság, a felkínált újfajta gondolkodásmódok elsajátításának képessége garantálhatta Damanhur további fejlődését és újabb polgárok befogadását: ezek voltak tehát azok az értékek, melyeket az Élet-játék Test megjelenése magával hozott.

A létrejött változás a damanhuriak életének minden területét érintette úgy társadalmi szinten, mint a személyek közötti kapcsolatok szintjén. Minden polgár elhatározta, hogy munkálkodni fog mind Damanhur általános átformálásán, mind saját belső átalakításán, s hogy teszi ezt humorral és könnyedséggel eltelve, a változással szembeni bármilyen ellenállás kifejtése nélkül.

Az Utazás* az Élet-játék Test kezdeményezéseinek egyike: egy különleges alkalom, amikor néhány polgár többé-kevésbé hosszú ideig együtt utazhat egy lakókocsiban, saját maguk, az utasok által meghatározott útvonalak mentén, lehetőséget kapva ezzel közös felfedezésekre, tapasztalatcserékre. „Utazni”: e szó utalhat más különleges vállalkozásra is, mint például: elmenni az „Az Emberiség Templomai” fölötti erdőbe, és ott-sátorozni néhány napig; vagy: sokaknak együtt meglátogatni olyan jelentős helyeket, melyek kapcsolódnak a hosszú évek óta közösen folytatott tanulmányokhoz és kutatásokhoz.

Utazás

Kiutazni a világba, hogy beutazhassuk önmagunkat is . . . másokkal együtt

Az Utazás (Viaggio) szó szerinti értelemben egy hétvégi alkalomtól akár egy több napig is eltartható vándorlásra utal, amikor damanhuriak egy csoportja nagy lakókocsik fedélzetén nekivág Olaszország és Európa országútjainak, formálva ezzel egy utazó mini-közösséget. Ilyen alkalmakkor olyan személyek találkoznak, akik a mindennapok során sem nem élnek, sem nem dolgoznak együtt, mégis úgy döntenek: e szokatlan helyzetben megosztják egymás között élettereiket, programterveiket, napi ténykedéseiket. Lehetőség nyílik tehát egymás kölcsönös megismerésére, egyben saját személyiségük eddig nem ismert oldalainak felfedezésére.

Létezik egy, mind a csoportok vezetésében, mind a technikai eszközök használatában jártas, gyakorlott utazókból álló kis csapat, mely minden alkalommal felajánlja támogatását egy-egy ilyen tapasztalatszerző út lebonyolításához és a szóbajöhető célok meghatározásához. Normális esetben ugyanis az utazni szándékozók azért kelnek útra, hogy Damanhur számára fontos, döntő kérdéseken elgondolkodjanak, azokban elmélyedjenek, visszatérésükkor pedig magukkal hozzák az itthonmaradt polgárok részére azokat a végkövetkeztetéseket, amelyekre e mindennapi gondolkodásmódot mellőző, tapasztalatgyűjtő útjuk során jutottak. Mindezekkel egyidejűleg az Utazás arra is kitűnő alkalom, hogy dinamizálhassák személyes fejlődésüket, felülemelkedhessenek szokásaikon, illetve szembesülhessenek egyéniségük azon oldalaival, melyek a mindennapok során fel sem tűnnek.

Az 1983-tól kezdődően Falco-val együtt lezajlott első Utazások nagyszabású változásoknak lettek előidézői Damanhurban, túl azon, hogy jelentős számú új tag is ezidőtájt lépett be a polgárság sorai közé. Azóta, bár különféle módokon, de ugyanolyan szellemben, több ízben zajlott már le hasonló Utazás a Szent Erdőbe (Bosco Sacro), és ugyanúgy Damanhur más pontjaira is. Ezeken a tapasztalatgyűjtő alkalmakon ma is sokan vesznek részt, közöttük az „Új Élet” (New Life) program ideiglenes polgárai is.

Az Önfejlesztő Test

Az Önfejlesztő Test

Tér az egyéni adottságok fejlesztésére és kifejezésére

Törekvés a személyek közötti egység megteremtésére, mindenki bevonására a közösségi életbe, úgy elméleti, mint gyakorlati szinten: a damanhuri élet fontos jellemzője; az egyén viszont minden kisebb vagy nagyobb közösségnek alapvető és értékes alkotóeleme.

Ki-ki a maga egyéni sajátosságaival gazdagabbá és színesebbé tudja tenni mások életét.

Mindenki formálója és egyben felelőse is önmaga életének, így, mint saját fejlődésének kovácsa, ki tudja munkálni személyes stratégiáját, hogy változtathasson mindazon, amelyet önmagára nézve szükségesnek tart. Az Önfejlesztő Test (Tecnarcato) olyan kiforrott technikák és eljárásmódok összességének hordozója, melyek elősegítik és bátorítják az egyéni megújulást, hozzájárulnak az említett stratégia kidolgozásához, miszerint tehát minden résztvevő önállóan „tervezi meg” saját személyének átformálását, összeállítva három hónaponként egy, gyakorlati célok és erkölcsi értékek megvalósítását tartalmazó programot. Természetesen, közösségben élve az önfejlesztésre törekvő kap majd másoktól észrevételeket és tanácsokat (az emberek, tudjuk, mindig bőkezűek tanácsadásban), viszont ő maga lesz majd az, aki megítéli, milyen mértékben vegye azokat figyelembe.

Azért, hogy ne történjen minden egyedül, hogy ne mindenki magának tegyen fel kérdéseket és adjon rájuk válaszokat, ezért a törekvő kiválaszt egy megfelelő személyt, akivel szembesítheti önmagát, azaz: választ egyfajta „tükröt”, melyben önképe, visszaverődve, jobban látható. A cél: gondoskodni egy visszacsatolásról a helyes önértékeléshez, illetve az egyéni lehetőségekről és a meghaladandó korlátokról való tudatossági szint növeléséhez.

Az úton való előbbrejutáshoz a törekvő fontos segédeszköze az úgynevezett „egyéni törvény”: egy saját maga által összeállított – de a választott „tükör” által mindig felülvizsgált – szabálygyűjtemény, mely segít figyelmet szentelni saját jellemére, hogy annak fejlődése elé ne gördüljön akadály, s egyben ösztönzésként hasson egyéni tervei megvalósításához.

Falco Tarassaco több ízben a következő meghatározását adta Damanhurnak, mely látszólag úgy tűnik, ellentmondást tartalmaz: „ A miénk egy individualistákból álló közösség.” Az Önfejlesztő Test, ebben az esetben, a leghatékonyabb módszerek egyikét tudja nyújtani egyén és közösség összehangolására.

Közösségi életünk filozófiája

Önmagunk megváltoztatásához mások segítségére van szükség

Közösségi életünk története

1975-ben megnyílik a Horus-Központ, mellyel kezdetét veszi a közös történelem

Közösségi életünk metódusa

Átlátható struktúra felelősségteljes státuszokkal