Spirituális látásmódunk filozófiája

Felébreszteni a minden emberben bennlakozó Isteni Eredetet

Damanhur filozófiája, melyet alapítója, Falco Tarassaco inspirált, a pozitív gondolkodáson, a cselekvésen és azon a felfogáson alapszik, miszerint minden ember azért él, hogy valamit önmagából másokra hagyjon, s ezzel részt vegyen az egész emberiség fejlődésében.

A damanhuri spirituális látásmód szerint az emberi lények részét képezik a spirituális ökoszisztémának, ahol rajtuk kívül különféle erők és finom intelligenciák vannak jelen. Ez utóbbiakkal igen fontos a megfelelő kapcsolat tudatos kialakítása és megszilárdítása. Ebben az ökoszisztémában találjuk meg különböző formákban azokat az entitásokat, amelyekhez az emberek kezdet óta hasonlítani szeretnének: a mítoszokban szereplő, erdőkben élő természeti lelkektől* a különféle természeti népekhez*, kultúrákhoz és mérvadó vallásokhoz kötődő istenségekig.

Az emberi lények azért is részei ezen ökoszisztémának, mert hordozói egy-egy, kezdetben lappangó isteni szikrának (scintilla divina). E szikra azonban újra felizzítható, és a damanhuri spirituális ösvény éppen ennek az isteni szikrának a felizzítását tűzi ki célul, mely közelebbről a mindannyiunkban jelenlevő pozitív képességek felébresztését jelenti. Életre kelteni eme Isteni Eredetet (Principio Divino) azt jelenti: felismerni, hogy a spiritualitás létezésünk minden pillanatát át- meg átjárja, napi 24 órában, születésünktől halálunkig.

Damanhurban az emberek és istenek közötti viszony ideális formáját az úgynevezett Hármasság* (Triade) testesíti meg. A Föld népeinek istenségei, melyek az idők során gyakran egymástól elkülönülve, vagy egymással konfliktusban voltak, a Hármasságban egymással teljesen harmonikus kapcsolatban állnak. Közülük azok, amelyek hasonló karakterűek és mítoszaik is hasonlóak, egymással szorosabb egységbe kerülnek, hogy kialakulhasson egy új planetáris szövetség az isteni erők és az emberiség között, s hogy e szövetség képes legyen kiváltani az emberi létezők egymás közötti egységének tudatos és érzelmektől áthatott megélését, az egymástól való elkülönülés ellenében.

A damanhuri spirituális ismereteket a Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione) őrzi és közvetíti. Az Iskola nyitva áll bárki számára a világon, aki részesedni szeretne tudományából. Falco Tarassaco tanítása alapján két fejlődési szint elérését tűzi ki célul: elmélkedésekkel és ismeretek közlésével segíteni mindenkinek saját élet-küldetésének kiválasztásában, mégpedig* (Percorso di Libertá Spirituale) bejárása által; valamint elmélyedni a spirituális és ezoterikus Megismerés (Conoscenza) különféle témáiban, mégpedig a Meditációs Tanfolyam (Corso di Meditazione) keretein belül.

Természeti lelkek

Intelligens teremtmények, a spirituális ökoszisztéma részei

Földünk spirituális ökoszisztémája magában foglal fizikai létezőket (mint, például: az ember) és nem fizikai létezőket. A természeti lelkek (spiriti di natura) intelligens, fizikai test nélküli létezők, s olyan helyeken élnek, ahol a természeti környezet még érintetlen.

A világ kultúrái az emberekéihez hasonló jellemzőkkel írták le őket, miközben különféle fajtáikat azonosították – úgymint gnómok, goblinek, manók, najádok, nimfák és így tovább – megpróbálva elképzelni, miként jelenhetnének meg fizikai formákban. Sok klasszikus mesében és fantáziaregényben, mint például a „Gyűrűk Urában”, ezen teremtmények karakterizálása olyannyira hasonlóvá teszi azokat hozzánk, hogy szinte érzékelhetőekké válnak.

Egyes damanhuri polgárok állatnév felvétele helyett a természeti lelkek egy-egy fajtájának nevét választották: Goblin, Ondina, Coboldo és még sokan mások.

Falco Tarassaco tanítása szerint a három anyavilág (az emberek világa, a természeti lelkek világa és a növényvilág) adja bolygónknak az éltetőerőt, és őrzi ezen éltetőerő kulcsait; a közöttük levő teljes együttműködés pedig szükséges feltétele az emberiség evolúciójának.

Népek

Az emberi identitás és az emberi tapasztalat-kincs letéteményesei

A damanhuri látásmód a „népeket” (popoli) az emberi identitás és a felhalmozott emberi tapasztalat-kincs letéteményeseinek tekinti. Olyan entitást nevezünk „népnek”, mely közös etnikai, kulturális, történelmi, nyelvi és más hasonló jellegű kötelékek alapján formát ad egy nagy kollektív individuumnak, mely utóbbi tartalmazza tagjainak minden képességét, illetve minden, az idők folyamán kinyilvánított törekvését.

Az emberi történelem előrehaladtával az „állam” fogalma kapott egyre inkább primátust. Az emberi evolúció szemszögéből tekintve viszont a „nép” fogalma – túlterjedve a mi időnkben oly’ gyakori politikai visszaéléseken – a legfőbb hivatkozási pont az emberiség harmonikus fejlődése érdekében. Egy erős kollektív identitás szüli a képességet mindenfajta különbözőség értékelésére; így, például, egy olyan világban, ahol a „népek” sokszínűsége elfogadott, nem létezhetne rasszizmus.

Egy „nép” akkor nyeri el teljes identitását, amikor azok, akik részét képezik, azonosítják magukat saját értékeikkel, mégpedig öntudatosságuk, valamint egyediségük kifejezésére irányuló akaratuk által. Nem véletlenül tarják magukat a damanhuriak – szimpatizánsaikkal együtt szellemi-lelki világközösségnek, vagyis – Spirituális Népnek (Popolo Spirituale); ez a kollektív érzés ugyanis a választás szabadságának igazi megtapasztalásából született meg a mi polgárainkban.

„Az Emberiség Templomai” (Templi dell’Umanitá) továbbfejlődésének tekinthető majd „A Népek Temploma” (Tempio dei Popoli), mely lehetővé teszi bolygónk kisebbségben élő „népeinek”, hogy találkozzanak egymással egy részükre kialakított helyen.

 A Hármasság

Isteni erők harmonikus kapcsolatban

A Hármasság (Triade) név a bolygónkon jelenlevő isteni erők közötti harmónia állapotára utal. Az ilyen állapotot azért nevezik Hármasságnak, mert a damanhuri felfogás szerint minden erő három fő egységből áll: energia, akarat és ismeret.

Az istenségek olyan entitások, melyek képesek hatást gyakorolni az univerzális törvényekre. Az emberi történelem folyamán a különféle népek mindig is keresték a kapcsolatot ezekkel az erőkkel, kifejlesztve panteonjaikat, vallásaikat, rítusaikat, melyek közül sok manapság is élő gyakorlat.

A Hármasság-elgondolás értelmében az emberiséget pártoló isteni erők egy nagy és egyedülálló entitásban újra egységbe kerülnek, mely entitás befogadja, megtartja és visszaadja az inspirációt és a gondolatot. Damanhurban több rituális ünneplés során is előtérbe kerül a Hármasság mint alapfeltétele a kapcsolatfelvételnek és a kommunikációnak a mi dimenziónk és az univerzum életét irányító törvények között.

A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út

Nyolc lépés a megvilágosodás felé

„A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út” (Percorso di Libertá Spirituale), Falco Tarassaco üzenete alapján kidolgozva, lehetőséget kínál számunkra felkutatni az ösvényt a spiritualitás és önmagunk megismerése felé, kapcsolódni az univerzum isteni energiáihoz, valamint rálépni a boldogság felé tartó útra. Tulajdonképpen az emberi lény és az élet természetének körüljárása érdekében, vallásmentes meditációk sorozatából felépített Út bejárásáról van szó, hogy annak végén minden törekvő késszé és szabaddá váljon saját életfilozófiájának meghatározására, majd annak következetes és örömmel teli megvalósítására.

„A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út” a meditáció egyik formája, hogy ismét birtokba lehessen venni a Létezés (Esistere) misztikus érzését, mely olyannyira jellemző az emberre. A „Létezés” azt jelenti: egy nagy ökoszisztéma részének érezni önmagunkat, amelyen belül együtt van jelen minden élő erő, a láthatók és a nem láthatók, a baktériumoktól a legnagyobb intelligenciákig, mely utóbbiakat a klasszikus tradíciók „istenségeknek” neveznek. Az Út bejárása utazás az ember valódi lényének felébresztése felé, azaz, a  pozitív gondolkodástól és érzékenységtől áthatott, mások felé nyitott, önmagával békében élő lény felébresztése felé.

Falco tanítása szerint, ha a személyes felébredés közösségi kereteken belül zajlik, az előnyösebb a saját egyéniség fejlődésére nézve: mindenki egyéni sorsként éli meg saját adottságainak és álmainak fejlődését, ez viszont csak a másokkal való mély, kölcsönös egymásra hatásnak köszönhetően történhet meg, mégpedig nézetek cseréje, szembesítése és összehangolása kíséretében.

Az Igazság* (Veritá), mondja Falco, egy ezerarcú kristály, s minden arc – bár eltérő módon, de mégis – hitelesen tükrözi vissza azt, ami a valóság. Kiválasztván mindenki azt az arcot, amelyben felismeri önmagát, elindulhat azon keresztül az Igazság keresésére. „A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Úton”, kiindulva a kristálynak Damanhur Gondolkodást-fejlesztő Iskolája (Scuola di Pensiero di Damanhur) által képviselt arcától, amelyen belül szembesülhet mások tapasztalataival és felfedezéseivel, mindenki továbbhaladhat megkeresni saját Igazságát, saját fejlődési útját és azt a küldetést, amelyet az élet tartogat számára.

Az Út bejárása nyolc alap-meditáción való részvételből áll, melyek csoportos keretek között zajlanak, damanhuri oktatók jelenlétében. Minden meditáció kettőtől három napig tartó együttlétet kíván a világnak abban a városában, amelyet az Út bejárásának helyszínéül választottak.

E helyszínek bárhol lehetnek, a világ bármelyik országában. Azok, akik hívást éreznek egy ilyen Út bejárására, kapcsolatba léphetnek a damanhuri Meditációs Iskolával egy csoport megszervezése céljából; s ha egyszer egy csoport összeáll, a damanhuri oktatók azonnal készen állnak majd az első meditáció levezetésére.

Ha egy alapszintű „Útonjárás” már lezajlott, később a meditációk megismételhetők más helyeken és más oktatókkal, s ekkor foglalkozhatnak az első nyolctól eltérő témákkal is aszerint, hogy a tanítványok mit javasolnak, vagy az oktatók mit tartanak érdemlegesnek.

Minden egyes meditáció „Az Emberiség Templomainak” egy-egy terme által képviselt érték ihletése alatt zajlik. Azok számára, akik vállalni tudják a Damanhurba utazást, ajánlatos a nyolc alap-meditáció egyikének megtartása e termek valamelyikében, de ennek elvégzése mindenki számára lehetséges az „Útonjárás” helyszínén is.

Amikor a nyolc alap-meditáció mindegyike teljesült – és ez nem jelenti azt, hogy ez mindenki számára ugyanabban az időben következik be, mert mindenki úgy állíthatja be saját „Útonjárásának” ütemét, ahogy’ az számára a legmegfelelőbb, még ha más-más csoportban végzi is ezt – tehát az alap-meditációk végeztével minden résztvevőben aktiválódik az emberiséggel baráti viszonyban levő spirituális ökoszisztéma erőivel való kapcsolat első szintje, s ezzel hozzáférhetővé válik egy egyszerű személyes ritualitás, a damanhuri Meditációs Iskola által kidolgozott formák szerint.

Ezt követően egy másik városban, de ugyanúgy csoportban és oktatókkal, mindenki újból megismételheti a nyolc meditációt, vagy javasolhat más témájúakat, illetve élheti a saját életét annak fényében, amit az Úton tanult. Damanhur Gondolkodást-fejlesztő Iskolája mindig hivatkozási alap marad azok számára, akik azt annak kívánják tartani.

 Igazság

Az Igazság kristálya, melynek minden egyes arculata hiteles

Mi az Igazság (Veritá)? A damanhuri filozófiában a Lét (Essere), az Élet (Vita). Mi nem tételezünk „egyetlen” Igazságot, melyet meg kellene érteni és el kellene érni; ellenkezőleg, megfontolás tárgyává tesszük az életet és azt, ahogyan azzal szembesülünk: intenzitással, szenvedéllyel, mások iránti tisztelettel . . . követve mindeközben spirituális választásainkat, melyekkel egy nevezőn érezzük magunkat, ekként téve azokat „igazakká”.

Az Igazság hasonlítható egy kristályhoz: ezernyi arculata van, s közülük mindegyik valóságos. Egyenként megszemlélhetjük mindegyiket, anélkül, hogy kizárnánk a többit. Alaposan megfigyelve minden arculatot – tisztán, figyelmesen és felelősségteljesen vizsgálódván – lassan-lassan eljuthatunk arra a szintre, ahol látásmódunk kifinomodik. Végül pedig, behatolván a kristály belsejébe, elénk tárulhat az emberi létezőkre és a spirituális ökoszisztéma erőire vonatkozó mindennemű igazság, azaz, elénk tárulhat univerzumunk életének igazi értelme.

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, választanunk kell egy spirituális utat, és állhatatosan követnünk kell azt. Egyedül így láthatjuk át egyre teljesebben, miként is fest az egész kristály.

Spirituális látásmód

 • Vallásmentes Spiritualitás
 • Meditációs Iskola
 • Falco Tarassaco
 • Mágia és Teurgia
 • Spirituális Fizika
 • Spirituális Nép

 

Közösségi élet

 • A Négy Test
 • A Damanhuriak
 • Társadalmi szerveződés
 • Nevelés, képzés-Gyerekek
 • Munka és Gazdálkodás
 • A polgárság társadalma

 

Magyar Csoport

 • A csoport
 • Személyes Történetünk
 • Közösségépítő Iskola
 • Damanhuri Meditációs Iskola
 • Utazás Damanhurba
 • Növények Zenéje